ปลูกพืชแบบในหลุมพอเพียง ไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อย

ปลูกทุกอ ย่ างลงหลุมหรือเรียกอีกอ ย่ างว่าหลุมพอเพียง เป็นแนวคิดในการปลูกต้นไม้หล า ยชนิดรวมกันลงในหนึ่งหลุม ให้ต้นไม้แต่ละชนิดช่วยเหลือเกื้อ กูลซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยข้อ ดีของกันและกัน

เช่น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นร่มเงาให้ไม้ล้มลุกหรือไม้ขนาดเล็ก พืชเลื้อยคลุมหน้าดินล ดการระเหยของน้ำในหน้าดินช่วยให้พืชในหลุมในช่วงแล้งได้ดี หรือ พืชสที่มีก ลิ่ นฉุนแสบร้อนสามารถช่วยไ ล่ ศั ต รู พื ชที่จะเข้ามาก่อ กวน สำหรับการปลูกทุกอ ย่ างลงในหลุมเดียวนั้นควรคำนึงถึงประโยชน์ที่จะใช้ร่วมกันจึงควรมีไม้ต่างๆรวมในหลุมดังนี้

ไม้ฉลาด

เป็นไม้ข้ามปีหรือเป็นพืชที่เอาตัวรอ ดได้ดี สามารถเก็บผลผลิตได้นาน พืชที่ถือเป็นไม้ฉลาดก็มีให้เลือ กปลูก เช่น ชะอม ผักหวาน ผักเม็ก เป็นต้น ซึ่งผักพวกนี้จะสามารถเก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

ไม้ม ร ด ก

เป็นกลุ่มไม้ใช้สอยที่อ า ยุ ยื นใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้เป็น ม ร ด กให้ลูกหลาน เช่น ประดู่ สักทอง ย างนา สะเดา พะยูง ชิงชัน ไม้พวกนี้เป็นไม้ใหญ่ ปลูกฝั่งตรงข้ามกับไม้พี่เลี้ยง

ไม้พี่เลี้ยง

เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาและรักาษาความชื้นได้ดีในหน้าแล้ง เช่น กล้วย ควรจะปลูกไม้พี่เลี้ยงในทิศตะวันตกเพราะช่วยบดบังแสงช่วงบ่ายที่มีความร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืชที่ไม่ต้องการแดดมากนัก เมื่อปลุกกล้วยได้หนึ่งปีก็ให้เก็บผลผลิต แล้วตัดต้นเดิมทิ้งหน่อใหม่ก็จะเติบโตต่อไป

ไม้ร า ยวัน

เป็นพืชล้มลุกมีอ า ยุ สั้ น พืชที่ถือเป็นไม้ร า ยวันก็สามารถเลือ กปลูกได้มากมาย เช่น กะเพรา โหระพา แตงไทย แตงกวา คะน้า พริก เป็นต้น เก็บกินได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน

ไม้บำนาญ

เป็นพืชไม้ยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2 –4 ปี เมื่อให้ผลผลิตแล้วก็สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆ พืชที่ถือเป็นไม้บำนาญก็มีให้เลือ กปลูกมากมาย เช่น ขนุน มะม่วง ทุเรียน มังคุด ย างพารา กระท้อน เงาะ มะนาว เป็นต้น โดยในหลุมหนึ่งควรเลือ กปลูกแค่หนึ่งชนิด

หลุมพอเพียง ถือเป็นการจัดการสิ่งที่อยู่ในหลุมปลูก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพื้นที่ แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นบล็อ กสี่เหลี่ยม สามารถปลูกไม้ลงได้ถึง 4-5 ประเภทในหลุมเดียว โดยระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 4×4 เมตร ถ้ามีพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 100 หลุม หรือถ้ามีพื้นที่น้อยก็สร้างหลุมไว้ต ามหัวนา มุมบ้าน หลังครัว ริมทางเดิน ขอบบ่อน้ำ ช่วยล ดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ และเอื้อต่อ การกำ จั ด ศั ต รู พื ช เพราะให้พืชในกลุ่มสามารถกื้อ กูลช่วยเหลือ กันเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม

ควรปลูกหญ้าแฝกล้อมหลุมพอเพียงไว้เนื่องจากรากหญ้าแฝกจะเป็นร่างแหในแนวดิ่งช่วยยึดดินให้คงรูปเปรียบเสมือนกระถางธรรมชาติ เพราะปมรากแฝกจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดิน ช่วยดูดซับน้ำในดินไว้รั ก ษ าความชื้นในหลุมได้ดี แทนที่จะซึมห า ยลงใต้ดิน

ปลูกพืชบางอ ย่ างที่มีก ลิ่ นเฉพาะ ช่วยไ ล่ แ ม ล ง ศั ต รู พื ชได้ ไ ล่ ศั ต รู พื ชต่าง ๆ ได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องดูแลมากนัก พืชสามารถไ ล่ แ ม ล ง ศั ต รู พื ชได้ เช่น กระเทียม กะเพรา ผักชีพวกนี้แ ม ล ง จ ะ หนีไปเมื่อปลุกในหลุมพอเพียงเดียวกัน

ที่มา Postnoname