ปลูกผักได้ทั้งปี วางระบบน้ำหยด ทำเองได้ง่ายๆ

การปลูกผักนั้นสิ่งสำคัญที่นอ กจากดินที่ดีแล้ว น้ำคือสิ่งสำคญอีกอ ย่ างหนึ่งที่จะทำให้พืชของเรานั้นเติบโต วันนี้เราจะพามาดูการทำระบบน้ำหยดที่ใช้งบไม่มาก วางระบบเองได้ ทำให้การปลูกผักของเราทำได้ทั้งปี จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

สาเหตุที่คิดค้นระบบน้ำหยดนี้ขึ้น มา เพราะบางพื้นที่การเพาะปลูกนั้นอยู่บนพื้นที่สูง น้ำไม่ไหลผ่านต ามธรรมชาติ พอถึงเวลาฝนตกพื้นดินไม่อุ้มน้ำ เมื่อข้าสู่ฤดูแล้งมักจะข า ดน้ำเป็นประจำ ทำให้ผืนดินแห้งแล้งเพาะปลูกอะไรได้ย าก แต่สำหรับระบบน้ำหยดนี้เราจะต่อท่อไปต ามแนวแปลงปลูก และ หยดน้ำลงไปสู่หน้าดินโดยตรง

เราสามารถวางระบบน้ำห ยดกำห นดจุดที่จะหย ดน้ำให้ตรงกับจุดที่พืชเจริญเติบโตขึ้นก็ได้ ทำให้ดินบริเวณที่เพาะปลูกมีความชุ่มชื่นตลอ ดเวลา อีกทั้งเวลาเราจะใส่ปุ๋ ยให้พืชเราไม่ต้องไปเดินให้ต ามแปลง แค่ผสมลงไปในถังพักน้ำของระบบน้ำหยด แล้วน้ำที่เราหยดลงแปลงก็จะนำพาปุ๋ ยไปเอง แก้ปัญหาดินแห้งแล้ง และ เพิ่มความสะดวกเวลาให้ปุ๋ ยได้อีกด้วย

ระบบสวนครัวน้ำหยดราคาประหยัดที่เราคิดกันขึ้น มานี้ เกิดจากแนวคิดให้เกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อ การใช้ทรัพย ากรน้ำอ ย่ างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ทดลองใช้เป็นครั้งแรกที่ จ.มหาสารคาม ตั้งแต่ปี 2553 ปรากฏว่าได้ผลออ กมาดีมาก ที่สำคั ญสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการปลูกพืชผักในแปลงทุกขนาด ทุกพื้นที่ ใช้น้ำน้อย ประหยัดต้นทุ น การบำรุงรั ก ษ าง่าย อุปกรณ์หาซื้อได้ต ามร้านค้าทั่วไป ด้วยเ งิ นลงทุ นแค่ไม่ถึง 3,000 บ า ท

คุณธราวุฒิ ไก่แก้ว วิศวกรการเกษตรชำนาญการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม ได้อธิบายถึงข้ อ ดีระบบสวนครัวน้ำหยด ทดลองแล้วในแปลงปลูกขนาดไม่เกิน 200 ตร.ม. กว้าง 10 ม.×ย าว 20 ม. ปลูกพืชระยะห่างระหว่างแถว 50 ซม.

ผลที่ได้คือพืชได้น้ำสม่ำเสมอ เพราะเป็นระบบให้น้ำเฉพาะราก ทั้งยังประหยัดแรงงาน เวลา การเปิดให้น้ำแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10-30 นาที ทำให้ใช้น้ำน้อยแค่ 50 ลบ.ม. ต่อฤดูกาลผลิต (ระยะเวลา100 วัน) และประหยัดมากๆ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ มีค่าน้ำ ค่าไฟสูบน้ำแค่ 200 บ า ท ต่อฤดูกาลผลิตเท่านั้นเอง

ก ร ร มวิ ธีติดตั้งและทำระบบไม่ย ากเย็น คนที่ไม่มีทักษะทางช่าง ทำได้สบายๆโดยเริ่มจากการวัดพื้นที่ต ามความเหมาะสม เตรียมอุปกรณ์ ถังน้ำ 200 ลิตร ท่อพีวีซี วาล์วน้ำ ข้ อต่อต่างๆ เทปน้ำหยด และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เจาะรูก้นถังน้ำ 200 ลิตร ประมาณ 5 ซม. ติดตั้งทางน้ำออ ก นำข้ อต่อพีวีซีเกลียวนอ กพันด้วยเทปพันเกลียวขันเข้ารูให้แน่นสิทกันแล้วล็อ กข้ อต่อพีวีซีเกลียวนอ ก ต่อมาทำกานติดตั้งวาล์วท่อพีวีซี

โดยติดตั้งชุดกรองน้ำเกษตร ให้หัวลูกศรที่ตัวกรองหันไปในทิศทางเดียวกับการไหลของ น้ำ ติดตั้งท่อพีวีซีต ามความกว้างของหัวแปลง นำถังตั้งบนที่สูงโดยให้สูงกว่าแปลงปลูก 1-2 เมตร จากนั้นเจาะท่อพีวีซีใน ตำแหน่งที่ต้องการวางสายเทปน้ำหยด ใส่ลูกย างกันรั่วในรูที่เจาะ

แล้วทำการติดตั้งข้ อต่อเทปน้ำหยด เปิดน้ำไล่เศษตะกอนต่างๆออ ก ก่อนครอบฝาพีวีซีปิดปล า ยทั้งสองข้าง แล้วเ สี ยบเทปน้ำหยดเข้ากับข้ อต่อล็อ กเทปให้แน่นโดยให้รูน้ำหยดหงายขึ้น ลองเปิดวาล์วทดสอบระบบ ขั้นตอนสุดท้ายพันปล า ยสายเทปน้ำหยดให้แน่น เป็นอันเสร็จสิ้นชาวเกษตรกรจะได้ระบบสวนครัว น้ำหยดราคาประหยัดแล้ว

สำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ในการปลูกและมีเ งิ นทุ น มากพอ สามารถนำวิ ธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้พอเหมาะกับพื้นที่ได้ไม่ย าก แค่เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปต ามสัดส่วนเท่านั้นค่ะ ส่วนใครที่อย ากประหยัดพลังงาน หรืออยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ก็สามารถพัฒนาต่อยอ ดนำระบบมอเตอร์สูบน้ำ โดยใช้พลังางานโซลร์เซลล์ มาให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือ กด้วย

ที่มา sabidee  sangkomonline