ปลูกผักในกระสอบ ช่วยให้ประหยัดล ดต้นทุ น มีพื้นที่น้อยก็ทำได้

การทำเกษตรการปลูกผักส่วนใหญ่เรามักจะหาพื้นที่กว้างๆ ทำเป็นแปลงผักสวยๆปลูกผักต ามที่เราต้องการ ซึ่งการทำแปลงปลูกผักถ้ามีพื้นที่ก็จะทำให้เรานั้นปลูกผักได้เยอะ แต่ถ้าคน มีพื้นที่ไม่มากล่ะแต่ก็อย ากปลูกจะทำอ ย่ างไร วันนี้เรามีไ อ เ ดี ยดีๆมาแ น ะนำกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ช่วงนี้หล า ยๆคนหัน มาทำเกษตรกันเยอะขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก หรือ การทำเกษตรในรูปแบบอื่นๆ วันนี้จึงขอนำเสนออีกหนึ่งไ อ เ ดี ยปลูกพืชผักไว้นรับประทานเอง ที่เลือ กปลูกพืชในกระสอบเ พ ร า ะ บางพื้นที่นั้น สภาพดินไม่ดี และประหยัดพื้นที่ในการปลูก ล ดต้นทุ นและอีกอ ย่ างดูแลง่ายด้วยค่ะ

การเตรียมดินก่อนใส่กระสอบ ดินที่นำมาใช้ใส่กระสอบเพื่อปลูกผักนั้น ควรผสมพวก แกลบ ลงไปด้วย เราจะไม่บอ กนะคะว่าต้องใช้ อัตราส่วนเท่าไร เ พ ร า ะจะสร้างความยุ่ง ย า กใ ห้กับคนที่คิดจะเริ่มทำ เอาเป็นว่าถ้าตั้งใจ จะปลูก หาอะไรได้ใกล้ตัวสามารถหาได้ง่าย ก็เอาอันนั้นไปก่อน หรือจำเป็นต้องซื้ อ ดินกระสอบ จะลงทุ น มากน้อย อ ย่ าเพิ่งคิดนะคะ เ พ ร า ะความสุขที่ได้จากการปลูกมันตีค่า เป็นตัวเ งิ นไม่ได้

ประโยชน์ของการปลูกผักในกระสอบ

ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วม

เก็บผลผลิตได้ง่าย ผลผลิตดี

ล ดการให้น้ำและปุ๋ ย

เคลื่อนย้ายง่าย

ประหยัดพื้นที่

หลักๆแล้วข้ อ ดีของการปลูกพืชในกระสอบนั้นคือ เราสามารถปรุงดิน ใส่ปุ๋ ย และ ปลูกได้ทุกพื้นที่ เ พ ร า ะดินที่มีอินทรีย์วัตถุนั้นถูกกักเก็บไว้ในกระสอบ เวลารดน้ำ หรือ ฝนตกอินทรีย์วัตถุก็จะไม่ซึมไปกับกระแสน้ำ ทำให้พืชได้รับสารอาหารเต็มๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ ย และ กระสอบเป็นอุปกรณ์ที่มีต้นทุ นถูกกว่ากระถาง อีกทั้งเคลื่อนย้ายง่าย อายุการใช้งานก็พอเหมาะ ทำให้เป็นตัวเลือ กที่ดีในการปลูก

การใส่ดินในกระสอบ

ก่อนที่จะใส่ดินในกระสอบก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะปลูกอะไร เพื่อจะได้ใส่ดินได้พอ ดีกับ ช นิ ดผักที่จะปลูก ถ้าปลูกพืชร า กย าว เช่น พริก มะเขือย าว มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ให้พับกระสอบ หรือม้วนปากกระสอบ ลงมาให้ใส่ดินได้สูงประมาณ 20–25 เซนติเมตร

ผักกินใบ คะน้า กวางตุ้ง ใส่ดินสูง 10–15 เชนติเมตร แต่ถ้าวางกระสอบในแนวตั้ง จะได้พื้นที่ใน การปลูกน้อย แ น ะนำให้ใช้วิ ธีการใส่ดินในกระสอบประมาณ ค รึ่ งกระสอบ มัดปากด้วยเชือ กแล้วผลักกระสอบให้นอน ลงแล้วเจาะรูเพื่อหยอ ดเมล็ด

เจาะรูเสร็จก็หยอ ดเมล็ดได้เลย รดน้ำเช้าเย็น เมื่อต้นแข็งแ ร งก็ให้รดน้ำ ห มั ก ปลา รดสารอาหารเสริม สำหรับพืช ที่มีข า ยต า มท้องตลาด ก็ต ามสะดวกที่หามาได้ ทุก 5–7 วัน จะใส่ปุ่ ยคอ กปุ๋ ยห มั ก บ้างก็ได้ต ามสะดวก ผักก็จะงามอ ย่ างที่เห็นในภาพค่ะ เป็นอ ย่ างไรบ้างคะ สำหรับไ อ เ ดี ยการปลูกพืชในกระสอบ ถ้าเพื่อนๆ ส น ใ จก็ลองไปทำต ามดูนะคะ

ขอบคุณรูปภาพจาก httpร://mepanya.com/

ที่มา  panyacheewit