ปลูกผักในกระถางโตไวขึ้น ให้เททรายลงในหลอ ดแล้วปักไว้

สำหรับวันนี้ขอนำเสนอเ ท ค นิ คปลูกผักในกระถางให้งามแบบง่ายๆด้วยการปักหลอ ดลงในกระถางซึ่งมีประโยชน์หลากหล า ยอ ย่ างที่คาดไม่ถึงทีเดียว จะเป็นอ ย่ างไรเราไปติดต ามดูพร้อมๆกันเลย

วิ ธีที่ 1 เททรายลงในหลอ ด

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการนำหลอ ดมาปักลงในกระถางเปล่าก่อนในแนวตั้งประมาณ 4-5 หลอ ด แล้วค่อยๆเติมดินลงกระถางเปล่าระหว่างเติมดินอ ย่ าให้ดินอุดตันในหลอ ด

2. จากนั้นจึงค่อยลงปลูกพืชผักต ามปกติจนเต็มกระถางแล้วจึงค่อยเททรายละเอียดลงในหลอ ดที่ปักไว้จนเต็ม

3. ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ค่อยๆดึงหลอ ดออ กจากกระถาง จะเห็นว่าทรายจะแทรกซึมเข้าไปแทนที่หลอ ดในชั้นดิน เมื่อรดน้ำในกระถางในบริเวณที่เป็นทรายน้ำจะซึมเข้าสู่ร า กได้ง่ายทำให้พืชได้รับน้ำและสารอาหารเต็มที่

วิ ธีที่ 2 ปักหลอ ดลงดิน

เมื่อ ดินที่ปลูกลงกระถางเมื่อนานเข้าจะเริ่มมีความแข็งเป็นก้อนทำให้ได้รับน้ำและสารอาหารต่างๆบำรุงได้ย ากร า กพืชเติบโตได้น้อย ดังนั้นหากเราค่อยๆพรวนดินและปักหลอ ดลงไปก็จะช่วยให้น้ำซึมสู่ดินได้ดีขึ้นและเพิ่มช่องอากาศในดินได้ดี

ข้ อ ดีของการใช้หลอ ดช่วยในการปลูกต้นไม้

1. มีปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินให้มากขึ้นร า กพืชได้รับสารอาหารได้มากขึ้นดูดซึมน้ำและอาหารได้ดี

2. ดินจะไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง ดินร่วนซุยขึ้น

3. มีอากาศถ่ายเทมากพอในดินจึงทำให้จุ ลิ น ท รี ย์ในดินเจริยเติบโตได้ดีย่อยสล า ยได้ดีขึ้น

4. ช่วยให้มีช่องว่างภายในดินสำหรับถ่ายเทอากาศได้มากขึ้น

5. หลอ ดพลาสติกสามารถทำหน้าที่แทน ไ ส้ เ ดื อ น ในการทำให้ดินร่วนเพิ่มช่องว่างได้ได้ดี

ที่มา Postnoname