ปลูกต้นยูคาบนคันแทนา คนทำไร่นาควรรู้

เรามักจะเห็นชาวนานั้นปลูกต้นยูคาไว้ต ามคันแทนากันอยู่มากมาย ซึ่งหล า ยคนก็มองว่าดีเ พ ร า ะดีกว่าปล่อยให้พื้นที่ว่างแถมยังสร้างร า ยได้ให้อีกด้วย แต่หล า ยคนอาจจะยังไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต าม วันนี้เราเลยจะพามาดูสิ่งที่ต ามมาของการปลูกยูคาไว้ต ามคันแทนา

ยูคาลิปตัส ถือเป็นไม้เศรษฐกิจที่นำไปทำเฟอนิเจอร์ หรือนำส่วนประกอบต่างๆ ไปแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่จะมักปลูกต้นยูคาลิปตัสต ามคันนา เ พ ร า ะคันนาว่าง ประกอบกับต้นยูคาลิปตัสเพียงปลูกไว้ ไม่ต้องดูแลอะไรมาก พอโตเต็มที่ก็สามารถตั ดไปจำหน่ายได้ร า ค าดีอีกด้วย แต่รู้ไหมว่าการปลูกยูคาลิปตัสนั้น มีข้ อเ สี ย ซึ่งจะเป็นอะไรนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

ต้นยูคาลิปตัสเป็นพืชเชิงเดี่ยว เมื่อปลูกแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ให้น้ำ ให้อ าหารแก่ต้น ทำให้ต้องหากินเอง ซึ่งพืชชนิดนี้ก็หากินเก่งมากๆ ดูดทั้งน้ำทั้งอาหารที่มีอยู่ในดิน ไปใช้แล้ว โตเร็วมาก ส่งผลให้ดินในบริเวณนั้น แห้งผ า ก เ นื่ องจาก พืชจะดูดซึมน้ำอย่ างรวดเร็วและเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ทำให้รากของต้นๆ หนึ่ง อาจย าวได้ถึง 20 เมตรเลยทีเดียว เมื่อ ดินบริเวณนั้น ถูกดูดน้ำจนหมด

ดินบริเวณนั้น ตลอ ดจนข้างเคียงในระยะที่รากของต้นยูคาลิปตัสสามารถชอนไชถึง อาจได้รับผลกระทบเ สื่ อ มโทรมต ามไปด้วย อย่ า ง ไรก็ต ามเรื่องนี้ควรจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เ พ ร า ะว่าผลกระทบดังกล่าวอาจมีหล า ยปัจจัยร่วมด้วย ซึ่งการตั ดต้นยูคาลิปตัสทิ้งก็ไม่ได้แก้ปัญหาในช่วงสั้นๆได้

ที่มา http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=18085.0  pooddee