ปลูกชะอมไร้หนาม แ ต กยอ ดด ก แบบต อ นกิ่ง เก็บได้ทั้งปี ร า ยได้งาม

สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกันเช่นเคย กับสาระการทำเกษตรที่นำเทคนิคและวิ ธีต่างๆในการปลูกผักมาฝากเพื่อนๆ วันนี้เราก็มีมาฝากเช่นเคย ใครที่ชอบทานชะอมหรืออย ากจะปลูกไว้ข า ย เรามีวิ ธีการปลูกมาฝากกัน จะเ ป็ นอ ย่ างไรเราไปดูกันยจ้าาาา

ชะอมนั้นเ ป็ นผักที่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เลย ปลูกได้ทั้งแบบต อ นกิ่งและแบบปักชำ ช ะ อ ม ไร้หนามปลูกไม่ย ากทุกคนสามารถทำต ามได้ต ามขั้ น ต อ นที่เราจะแ น ะนำมาด้านล่างนี้เลย หรือใคร อ ย ากจะปลูกชะอมข า ยก็ปลูกหล า ย ๆ ต้นได้ ชะอมแ ต กยอ ดได้ง่ายเก็บข า ยก็ได้ร า ค าดี

การขย ายพันธุ์ชะอมไร้หนาม

จะมีทั้งแบบต อ นกิ่งและการปักชำ ส่วน มากจะนิยมแบบกิ่งต อ นเ พ ร า ะว่าจะทำให้ รากเดินได้เร็ว ต้น เ จ ริ ญ เติบโตได้เร็วกว่าแบบกิ่งชำ เวลาจะต อ นก็ให้ต อ นกิ่งที่พอ ดีไม่แก่หรืออ่อน มากเกินไป

วิ ธีการต อ นกิ่ง

เลือ กกิ่งที่จะต อ นให้พอ ดีจะต้องเ ป็ นกิ่งที่ไม่เ ป็ นโ ร ค ไม่มีแ ม ล ง จากนั้นทำการควั่นกิ่งทั้งด้านบนและด้านล่าง ให้ห่างกันสัก 3 4 ซม. แล้วก็ใช้ปล า ยมีดลอ ด

เปลือ กชะอมออ กมา ขูดเนื้อเยื่อ เ จ ริ ญ ออ กแล้วทาน้ำย าเร่งรากลงไป (ถ้ามี) จ า ก นั้ น หุ้มด้วยขุยมะพร้าวแช่น้ำ 1 คืน อ ย่ าลืมบีบน้ำออ กให้หมาด ๆ แล้วเอาใส่ถุงพลาสติก

จากนั้นก็ผ่าครึ่งถุงพลาสติกแล้วเอาไปหุ้มบริเวณที่เราลอ กเปลือ กชะอมได้เลย หาเชือ กมามัดให้เรียบร้อย แ ล ะ ล้ า ง ร อ ยแผนตุ้มให้เรียบร้อย รอเวลาประมาณ 40 50

วันเราก็จะเห็น มีรากออ กมาแล้ว สามารถตัดไปปลูกได้เลย หรือจะตัดไปชำลงในถึงก่อนก็ได้เหมือนกัน หรือใครจะต อ นกิ่งเพื่อจำหน่ายก็ได้ มีร า ยได้อีกทาง

วิ ธีการชำกิ่งชะอม

เลือ กกิ่งชะอมไร้ หนาวที่กำลังพอ ดีแบบไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป โดยจะเ ป็ นสีขาวจนถึงขาว อ ม เ ขี ย ว หรือ กิ่งนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันที่แ ต กยอ ดออ กมา แต่จะต้องไม่แก่เกินไปเ พ ร า ะจะแ ต กรากออ กมาน้อย พอเลือ กกิ่งได้แล้วเราก็ตัดให้เ ป็ นท่อนย าว 20 30 ซม. แล้วเอาไปชำในถุงดำได้เลย โ ด ย ใช้ขี้เถ้าแกลบดำเ ป็ นวัสดุในการชำ

เวลาชำให้ เ อี ย ง ท่อนพันธุ์สัก 45 องศา ปักลงไปลึกประมาณ 10 ซม. แล้วก็เอากิ่งที่ปักชำเสร็จแล้วไปวางในที่มีแสงแดดรำไร หรือใช้สแลนพรางแสง 60เปอร์เซน รดน้ำให้ชุ่มอ ย่ างน้อยวันละ 1 ครั้ง จากนั้นปลูกไปในระยะ 45 60 วัน กิ่งชำของเราจะมีราก มีใบอ่อนแ ต ก อ อ ก มาให้เห็น

การปลูกและดูแลชะอมไร้หนาม

ให้ทำการไถพรวน ป รั บ พื้นที่ให้เรียบร้อย หากพื้นที่ต่ำก็ทำการยกแปลงเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่าย แม้ชะอมจะชอบน้ำแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชอบน้ำขัง ถ้าหากมีน้ำขังจะทำให้รากเน่าได้

พอเราเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วก็ทำการขุดหลุมปลูกให้ย าว และลึก 20 ซม. แล้วเอาปุ๋ ยคอ กเก่ามาผสมกับดิน 2 กำมือ แล้วผสมเข้ากับ ปุ๋ ย 16 16 16 หรือ 19 19 19 ก็ได้ โดยใส่ในอัตรา 1 ช้อนแกง ระยะปลูกก็อยู่ที่ 1 x 1 เมตร ซึ่งใน 1 ไร่เราจะ ป ลู ก ชะอมได้ถึง 1,600 ต้นเลยทีเดียว

พอเตรียมหลุมเสร็จแล้วเราก็ขุด ห ลุ ม ลุกประมาณ 10 ซม. แล้วคลุกเคล้ากับปุ๋ ยจากนั้นก็เอากิ่งต อ นกิ่งพันธุ์ มาปลูกลงในหลุมได้เลย โดยให้เอาถุงพลาสติกดำออ กไปก่อน วางต้นชะอมให้อยู่ตรงกลางหลุม จากนั้นกลบดินให้เรียบร้อย แล้วรดน้ำให้ชุ่มทันที เราจะต้องคอยรดน้ำทุกวันโดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนแรก ต้น ช ะ อ ม จะยังไม่แข็งแรงพอ

ปลูกไปสักพักพอต้นชะอมตั้งต้นได้เราก็ไม่ต้องรดน้ำทุกวันก็ได้ แต่ก็ดูที่สภาพของหน้าดินว่าแห้งเกินไปไหม อ ย่ าปล่อยให้แห้งเด็ดข า ด เท่านี้ก็เสร็จขั้ น ต อ นการปลูกชะอมไร้หนามแล้ว

ที่มา kaรetchaoban    poobpub