ปลูกกุ้ยช่ายเขียวให้เป็นกุ้ยช่ายข า ว

กุยช่ายเป็นพันธุ์พืชที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในประเทศจีน โดยเชื่อ กันว่ากุยช่ายเป็นอาหารที่ชาวจีนรู้จักมากว่า 3 พันปีมาแล้ว นอ กจากนี้ยังมีบันทึกถึงการเพาะปลูกกุยช่ายเพื่อเป็นอาหารในสมัยเซี้ย อีกด้วย ในปัจจุบันยังสามารถพบเห็นได้ต ามเขตร้อนต่างๆ ในเอเชียเช่นกัน ซึ่งกุยช่ายที่มีจำหน่ายต ามท้องตลาดทุกวันนี้ ประกอบด้วย 3 ชนิด คือ กุยช่ายเขียว กุยช่ายข า ว และกุยช่ายดอ ก

กุ้ยช่ายเขียวถือเป็นกุ้ยช่ายถือเป็นผักที่หล า ยคนนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติอร่อยเฉพาะตัวทำอาหารได้หลากหล า ย แต่ทราบไหมคะว่ากุ้ยช่ายสีข า วที่เราเห็นทั่วไปนั้นสามารถทำได้เองด้วยวิ ธีการง่ายๆโดยสามารถเปลี่ยนกุ้ยข่ายเขียวเป็นกุ้ยช่ายข า วง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ต้นกุ้ยช่ายเขียวสภาพสมบูรณ์

2. ถังสีดำ

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการสังเกตต้นกุ้ยช่ายเขียวเลือ กต้นกุ้ยช่ายเขียวสภาพสมบูรณ์และโตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว

2. จากนั้นให้ทำการถอนวั ช พื ชรอบต้นกุ้ยช่ายทิ้งรวมทั้งใบกุ้ยช่ายแห้งๆออ กด้วยให้ส ะ อ า ด

3. ขั้นต่อมาให้ตัดต้นกุ้ยช่ายให้สุดโคนทุกต้นให้เหลือโคนไว้ประมาณ 1 นิ้ว โดยใบกุ้ยช่ายที่ตัดแล้วก็สามารถนำไปทำอาหารต่อได้ ตัดให้ครบทุกต้นในกระถาง

4. จากนั้นให้ทำการพรวนดินรอบๆต้นกุ้ยช่ายอ ย่ างเบามืออ ย่ าให้กระทบกระเทือนโดนรากหรือต้นกุ้ยช่าย ถ้าดินดีอยู่แล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ ยแต่ถ้าดินแห้งไม่อุ้มน้ำสามารถใช้ปุ๋ ยคอ กใส่บำรุงได้

5. ขั้นต่อมาให้รดน้ำให้ชุ่มจนน้ำซึมออ กมาจากกระถางแล้วหาถาดรองกระถางมารองน้ำไว้ให้หล่อน้ำให้ถาดรองกระถางจนเต็ม

6. นำกระถางมาตั้งไว้กลางแจ้งแล้วนำถังสีดำมาครอบไว้โดยไม่ต้องเปิดถังออ กมารดน้ำอีกทิ้งไว้อ ย่ างนั้นโดยไม่ต้องไปเปิดดู

7. เมื่อเวลาผ่านไป 3 วันให้ลองเช็คต้นกุ้ยช่ายดู จะพบว่าต้นกุ้ยช่ายเริ่มเติบโตขึ้น มาเป็นสีข า วอวบมาประมาณ 1 คืบ

8. ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ครอบถังสีดำไว้ที่กระถางเช่นเดิมแล้วลองเปิดเช็คต้นกุ้ยช่ายทุกๆ 3 วัน เมื่อเห็นว่าน้ำแห้งก็หมั่นเติมและเมื่อเช็คดีแล้วก็ให้รีบครอบถังไว้ดังเดิม จนกว่าต้นกุ้ยช่ายจะโตเป็นที่พอใจก็สามารถตัดกินได้ค่ะ

ต้นกุ้ยช่ายเขียวกล า ยเป็นต้นกุ้ยช่ายข า วได้อ ย่ างไร

การที่ต้นกุ้ยช่ายเขียวกล า ยเป็นต้นกุ้ยช่ายข า วได้นั้นเนื่องจากเมื่อเราตัดต้นกุ้ยช่ายให้เหลือแต่โคนแล้วทำการบำรุงดิน(พรวนดินใส่ปุ๋ ยและให้น้ำ) แล้วทำถังสีดำมาคลุม วิ ธีนี้จะทำให้ต้นกุ้ยช่ายไม่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นทำให้ใบกุ้ยช่ายไม่กล า ยเป็นสีเขียว ต้นและใบที่เกิดขึ้น มาให้ก็กล า ยเป็นสีข า วล้วนไม่มีเขียวเกิดขึ้น นั่นเองค่ะ ด้วยความที่เป็นกุ้ยช่ายสีที่แปลกจากเดิมทำให้ต้นกุ้ยช่ายชาวนี้มีร า ค าสูงกว่าต้นกุ้ยช่ายเขียวปกติหล า ยเท่าและทำอาหารออ กมาน่ารับประทานเป็นที่นิยมต่อผู้บริโภคมากค่ะ

ที่มา ตู้ไฟวาไรตี้  postnoname