ปลูกกล้วยไข่ สร้างร า ยได้ เครือใหญ่ผลดก

สำหรับวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาปลูกกล้วยไข่กันจ้า จะปลูกไว้กินหรือใครที่กำลังมองหาช่องทางสร้างร า ยได้การปลูกกล้วยไข่ข า ยก็น่าสนอยู่เหมือนกัน ว่าแต่จะมีวิ ธีการปลูกการดูแลอ ย่ างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า

กล้วยไข่ กล า ยเป็นผลไม้ข า ยดี ติดตลาด ไม่แพ้ กล้วยชนิดต่างๆ ความจริงกล้วยไข่เป็นไม้ผลที่ปลูกง่าย หากใครมีพื้นที่ว่างในสวนหลังบ้าน ก็สามารถหาพั น ธุ์กล้วยไข่มาปลูกและบำรุงรั ก ษ าให้เจริญเติบโตได้ไม่ย าก แค่ใช้เวลาปลูกดูแลไม่นานก็จะได้ผลผลิตให้เก็บกินและเก็บข า ยได้

การปลูกดูแล

กล้วยไข่ เป็นไม้ผลที่นิยมปลูกกันโดยทั่วไปในพื้นที่ราบ ต้นกล้วยไข่เติบโตได้ดี ในสภาพดินร่วนซุยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการปลูกกล้วยไข่ เริ่มตั้งแต่ปล า ยเดือนเมษายน ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ปลูกต้นกล้วยไข่ในพื้นที่โล่งมากเกินไป เพราะหากเจอปัญหาลมพัดแรง จะทำให้ต้นกล้วยไข่หักโค่นล้มหรือหักครึ่งต้นได้ในระยะตกเครือ หากเป็นไปได้ ควรปลูกไม้กันลมไว้ด้วยจะยิ่งดี

ก่อนปลูก ควรไถดะไถแปรทั้งแปลง ต ากดินไว้ 5-7 วัน ขุดห ลุ มลึกและกว้าง 50 เซนติเมตร คลุกดินที่ขุดขึ้นจากห ลุ มกับปุ๋ ยคอ กเก่า รองก้นห ลุ มด้วยใบไม้หรือฟางข้าวแห้ง เกลี่ยดินที่ผสมไว้กลับลงห ลุ มวางหน่อ กล้วยลงหากต้องการให้ต้นกล้วยตกเครือในทิศทางเดียวกัน ให้หันร อ ยแ ผ ลที่ตัดแยกจากต้นแม่ไปทิศทางเดียวกัน กลบหน่อ กล้วยให้ลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร กลบดินเหยียบอัดพอแน่น พูนกลบดินให้สูงเหนือผิวดินเป็นรูปหลังเต่าป้องกันน้ำขั งและขณะรดน้ำหรือฝนตกชุก ในระยะฝนทิ้งช่วงควรให้น้ำเป็นครั้งคราว

ต้นกล้วยไข่มีการเจริญเติบโต แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกนับจากเริ่มปลูกจนต้นกล้วยตั้งตัวได้ ระยะนี้ต้นกล้วยต้องการน้ำและอาหารมาก ซึ่งจะมีผลต่อ การให้ผลผลิตกล้วย ระยะที่ 2 เริ่มจากหลังการตั้งตัวจนถึงก่อนการตกเครือเล็กน้อย อาหารส่วนใหญ่จะนำไปผลิตหน่ออ่อน ระยะที่ 3 จากระยะตกเครือไปจนถึงผลแก่ จะเห็นว่าต้นกล้วยต้องมีการสะสมอาหารไว้ในปริมาณสูงตลอ ดทั้ง 3 ระยะจึงจะให้ผลดี

การให้ปุ๋ ย

หากปลูกต้นกล้วยไข่ ในแหล่งดินที่ข า ดความอุดมสมบูรณ์จำเป็นต้องให้ปุ๋ ยบำรุงดินด้วย ครั้งแรกใส่หลังจากต้นกล้วยไข่ตั้งตัวแล้ว 1 เดือน เลือ กใส่ปุ๋ ยสู ต ร 15-15-15 อัตราครึ่งกิโลกรัม ต่อต้นและใส่อีกครั้งในระยะตกเครือ ด้วยปุ๋ ยสู ต ร 13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตราครึ่งกิโลกรัม ถึงหนึ่งกิโลกรัม ต่อต้นตลอ ดระยะการปลูกต้องห มั นกำ จั ดวั ช พื ชด้วยเครื่องตัดหญ้าเป็นวิ ธีดีที่สุด ส่วนวิ ธีขุดสั บจะมีผลเ สี ยคือเป็นการทำ ล า ยระบบรากของต้นกล้วย

การให้ผลผลิต

เมื่อต้นกล้วยไข่เริ่มแ n งหน่อเมื่อมีอายุ 5-6 เดือน ให้ตัดแต่งหน่อ กล้วย โดยเลือ กหน่อไว้เพียง 2 หน่อเพื่อทดแทนต้นแม่โดยเลือ กหน่อที่อยู่คนละด้านของต้นแม่ เ นื่ องจากมีระบบรากที่แข็งแรง ส่วนการตัดแต่งกิ่งและใบแนะนำให้ตัดใบที่แห้งและใบที่เป็นโ s คทิ้งไปให้เหลือเก็บไว้ในระยะเครือจวนแก่เพียง 4-5 ใบ ก็พอ

กล้วยจะเริ่มให้ปลีเมื่อมีอายุ 8-12 เดือน นับจากวันปลูก สังเกตการออ กปลีจะเห็น มี ใบธงจะมีขนาดเล็กกว่าใบทั่วไปและตั้งตรง ก้านปลีเริ่มยืดย าวออ ก ปลีมีน้ำหนักมากขึ้นจึงโน้มห้อยลง ปลีจะเริ่มบานให้เห็นดอ ก ไล่เวียนจากโคน มายังปล า ย เมื่อได้รับการผ ส มเกสร ดอ กจะพัฒนาเป็นผลกล้วย รวมระยะเวลาการบานใช้เวลา 10-15 วัน จากนั้นให้ตัดปลีที่ยังไม่บานออ ก

เมื่อต้นกล้วยไข่เริ่มให้ผลผลิต เครือ กล้วยมีน้ำหนักมาก แนะนำให้ใช้ไม้ไผ่หรือไม้เ นื้ ออ่อนก็ได้ ค้ำต้นกล้วยไข่ เพื่อป้องกันลมพัดโยก ไม่ให้ต้นกล้วยไข่หักพับลงด้วย ในแต่ละเครือจะมีหวีสมบูรณ์อยู่ประมาณ 5-6 หวี และหนึ่งหวีมีประมาณ 10-16 ลูก เฉลี่ยแล้วในหนึ่งเครือจะมีผลกล้วย 70 ผล โดยประมาณ การเก็บเกี่ยว ตัดเครือเมื่อครบ 90 วัน

การเก็บเกี่ยว

หลังจากปลีกล้วยแ n งออ กจากปลีโผล่พ้นยอ ด ให้เก็บไม้ค้ำออ กจนหมดแปลง ตัดเครือด้วยมีดคม นำปล า ยเครือตั้งขึ้นให้โคนอยู่ด้านล่าง ควรปฏิบัติอย่ างนุ่มนวลอย่ าให้กล้วยช้ำ ปล่อยให้ย างไหลออ กไม่ไปเ ป อ ะเ ปื้ อ นผลกล้วย เมื่อน้ำย างแห้งจึงเคลื่อนย้ ายเข้าเก็บในโรงเรือน ก่อนส่งข า ยหรือมีผู้รับซื้ อมาซื้ อถึงที่

ที่มา technologychaoban  วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง