ปรุงดินปลูกพืชผัก ได้ดินดีปลูกอะไรก็งาม

การปลูกพืชผักหรือต้นไม้นอ กจากจะต้องมีต้นกล้าที่ดีแล้ว มีน้ำรดแล้วที่ข า ดไม่ได้คือ ดินที่ดีมีคุณภาพนั่นเอง วันนี้เราเลยมีความรู้ดีๆเรื่องดิน มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกัน มีหล า ยท่านสอบถามกัน มามากเหลือเกิน ว่าทำไมปลูกผักไม่ขึ้น โดยปลูกต ามขั้ น ต อ นทุกอ ย่ าง ใส่ปุ๋ ยก็แล้ว เพิ่มส า รอาหารให้ดินก็แล้วก็ยังไม่งามเ สี ยที

หนึ่งในปัญหานั้นอาจจะมีหนึ่งในปัญหานั้นอาจจะมีอีกหนึ่งปัญหาที่หล า ยท่าน มองข้ามไปนั่นคือ ดิน นั่นเองค่ะ เราจะแน่ใจได้อ ย่ างไรว่าดินที่เรานำมาปลูกนนั้น มีแร่ธาตุเพียงพอ พอเหมาะต่อพืชและช่วยเสริมสร้างให้พืชเจริญเติบโต

ได้ดีวันนี้จึงขอนำเสนอ สู ต รปรุงดินครอบจักรวาล สู ต รนี้นับรองว่าแร่ธาตุแน่น ส า รอาหารเพียบ พืชผัก ไม้ ด อ กไม้ประดับ ของเรางามแน่นอน โดยสู ต รนี้ต้องขอขอบพระคุณ คุณเล็กจากยูทูปชาแนลช่องwealthy rich channel นำความรู้มาเผยแพร่กันค่ะ

วั ส ดุอุปกรณ์ที่ต้องเ ต รี ย ม

1แก ล บ

2เปลือ กถั่วลิสง

3กะละมังเจาะรูสำหรับ ผ ส ม

4น้ำสำหรับ ร ด

5ดินป ลู กที่หาซื้ อ ได้ต ามร้านข า ยต้นไม้ ทั่ ว ไป

6เ ศ ษ ใบก้ามปูแห้งแต่ถ้าไม่มีใช้เศษใบไม้แห้งอะไรก็ไ ด้ ค่ะ

7น้ำห มั กชีวภาพใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ

8ปุ๋ ย ค อ กมูลวั วหรือมูลของ สั ต ว์ เคี้ยวเอื้อง

วิ ธีทำ

1ขั้นตอนแรกทำการเตรียมกะละมังสำหรับผสม แ ล้ ว ทำการใส่ดินปลูกลงไป 1 ส่วน

2จากนั้นนำใบก้ามปูแห้งหรือใบไม้แห้งทั่วไป 2 ส่วนใส่ต ามลงไป ที่แ น ะนำให้ใช้ใบก้ามปู เนื่องจากมีไนโตรเจนสูงเพราะเป็นพืชตระก ูลเดียวกับถั่วลิสงค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ใบไม้แห้งแทนได้ค่ะ

3ขั้นต่อมานำ ปุ๋ ย ค อ ก ลงใส่ต ามลงไปประมาณ 1 ส่วน ปุ๋ ย ค อ ก จะเป็นจุ ลิ น ท รี ย์ธรรมชาติช่วยให้ใบไม้ย่อยเร็ว

4ต่อไปใส่แกลบต ามลงไปประมาณ 3-4 ส่วน

5ขั้นต่อ ม า ใส่เปลือ กถั่วลิสงต ามลงไป 2 กำมือ เพื่อเ พิ่ มไนโตรเจน

6จากนั้นใส่น้ำห มั ก ชี ว ภาพลงไปประมาณ 1 ลิตร แต่ถ้าท่านใดมีจุ ลิ น ท รี ย์ สังเคราะห์แสง หรือน้ำห มั กต่างๆก็ใส่ต ามลงไปได้เลยค่ะ แล้วรำน้ำส ะ อ า ดต ามลงไปอีกรอบหนึ่ง

7ขั้นสุดท้าย ค ลุ ก เคล้าส่วนผสมให้เข้า กั น แล้วนำฝามาปิดกะละมังแล้ว ห มั ก ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 วัน แล้วสามารถนำดิน มาใช้ได้เลยค่ะ

นี่คือ ดินที่ ห มั ก ไว้แล้ว หน้าต า จ ะเป็นแบบนี้ค่ะ พร้อมใช้งานเลย แม้วัตถุดิบในการผสมดินครอบจักรวาลนี้จะเยอะไปหน่อย แต่รับรองว่า สู ต ร นี้อุดมไปด้วย ส า ร อ า หารและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแน่นอน ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามแน่นอน

ที่มา sit-smiling ช่องwealthy rich channel