ปรับปรุงดินลูกรัง ให้ป ลู ก พื ช ได้ โตเร็ว

สำหรับการปลูกพืชผัก หรือผลไม้ ดินก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้พืชผลของเรานั้นได้ผลผลิต ฉนั้นเรามักจะเห็นหล า ยๆพื้นที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ นั่นเป็นเ พ ร า ะดินอาจะเป็นหิน มากเกินไป หรือที่เราเรียกว่าดินลูกรังนั่นเอง แล้วถ้าอย ากปลูกจริงๆเราสามารถทำได้หรือไม่ วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูการปรับปรุงดินลูกรังให้ปลูกพืชได้กัน

ดินลูกรัง เป็นดินที่มีศักยภาพในการเกษตรต่ำ เนื่องจากดินชั้นล่างแน่นทึบเป็น อุปส ร ร คต่อ การชอนไชของร า กพืช ทำให้พืชชะงักการ เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต นอ กจากนี้ดินที่มีกรวดปน มักเป็นดินที่ข า ดความชุ่มชื้นได้ง่าย และปัญหาอีก อ ย่ า ง ห นึ่ ง คือ มีข้ อจำกัดในการเลือ กชนิดของพืชปลูก โดยเฉพาะไม้ยืนต้นและไม้ผล จำเป็นต้องจัดการเป็นพิเศษ ในการเตรียมหลุมปลูก

การปลูกพืชติดต่อ กันในดินนี้จะทำให้ ป ริ ม า ณ ธาตุอาหารในดินลดลงอ ย่ างรวดเร็ว เนื่องจากหน้าดิน มักเกิดการกร่อนได้ง่าย ดินลูกรังเป็นดินที่มีข้ อจำกัดต่าง ๆ มาก เ ท ค นิ คการปลูกไม้ผลในดินลูกรัง คือ ต้องขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติแล้วรองก้น หลุมด้วยปุ๋ ยห มั กหรือปุ๋ ยคอ ก จากนั้นให้คลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้า เพื่อรั ก ษ าความชื้น

แนวทางแก้ไขและการใช้ประโยชน์ดินลูกรัง

1 ปรับปรุงดินเพื่อ การปลูกไม้ผลและไม้โตเร็ว ซึ่งดิพลูกรังนั้นจะไม่จับกันแน่น มาก ไม้ผลก็ยังปลูกได้เ พ ร า ะว่ารๅกก็ ค่ อ น ข้ า ง หยั่งลึกไม้ผลกับไม้โตเร็วหน่อยจะเหมาะ ซึ่งจะเป็น มะขาม มะม่วงหิมพานต์ ยูคา กระถิน สะเดา ขี้เหล็ก น้อยหน่า ไผ่ เป็นต้น แต่ อ ย่ า ลื ม ว่าขุดหลุมปลูกแล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยห มั กด้วย

2 ปรับปรุงเพื่อ การทำนา หากเป็นพื้นที่ดินลูกรังในที่ราบมีหน้ าดินลึกประมาณ 15 ซม. ระบายน้ำได้ดีในหน้าฝนจะต้องไม่มีน้ำ ท่ ว ม ขั ง นาน ปลูกข้าวทำนาได้แต่ก็จะต้องหาปุ๋ ยม าบำรุงช่วยด้วย

3 การปรับปรุงทุ่งหญ้าเพื่อ การเลี้ยงสั ต ว์ ดินลูกรังนั้นหน้าดินจะหนาสักประมาณ 15 ซม. ขึ้นไป ซึ่งเหมาะแก่การเลี้ยงสั ต ว์เลย

4 ปรับ ป รุ ง ดิ น ลูกรังเพื่อ การปลูกพืชไร่ หน้าดินนั้นจะต้องมีความหนาที่ 20 เซนติเมตร และยังระบ ายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในหน้าฝนก็ปลูกพืชได้แล้ว อาจจะปลูกเป็น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง หรือพืชร ากตื่นอื่น ๆ แต่ว่าจะต้องมีการบำรุงรั ก ษ าคว ามอุดมสมบูรณ์ของดิน หาปุ๋ ยมาบำรุงแล้วก็หาวัสดุมาคลุมดินด้วย

การปรับสภาพดินลูกรัง

อ ย่ างแรกเลยจะต้องไถกลบฟางก่อนแล้วรดด้วยปุ๋ ยอินทรีย์น้ำในอัตรา 4 ลิตร/ไร่ แล้วก็ห มั กทิ้งเอาไว้ให้ฟางย่อยเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ต่อไปเอาปุ๋ ยห มั กปุ๋ ยคอ กมาในอัตรา 2 4 ตัน/ไร่ แล้วคลุกผสมให้เข้ากันกับดินในแปลงปลูกเลย โดย บ ริ เ ว ณ หลุมปลูกไม้ผลในอัตราเฉลี่ย 25 50 กิโลกรัม/หลุม

ต่อไปก็ปลูกพืช ใ ห้ เ ป็ น ปุ๋ ยพืชสด ยกตัวอ ย่ าง เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า แล้วก็ไถกลบลงดิน ซึ่งในช่วงออ กดอ ก อายุประมาณ 50 60 วัน หลังการปลูก ซึ่งพืชเหล่านี้จะ ก ล า ย เป็นอินทรียวัตถุจะทำให้ดินร่วนซุย อากาศถ่ า ยเทดี ระบายน้ำได้ดี

เท่านี้เราก็ปลูกพืชใน พื้ น ที่ ที่เป็นดินลูกรังได้แล้ว อย ากจะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นไว้ปลูกอะไรก็ทำได้แล้ว เราก็ไม่ต้องปล่อยพื้นที่ดินลูกรังไว้ ร ก ร้ า ง เฉย ๆ อ ย่ างน่าเ สี ยดาย

ที่มา เกษตรเ งิ นล้าน คนบ้านนอ ก