ทุกวันนี้คนชอบอวดร ว ยกัน จะบริหารเ งิ นอ ย่ างไรไม่ให้ขัดสน

กับพนักงานบางคน เ พ ร า ะอะไรคนที่มีเงิ นเดือนเท่ากัน เขาถึงมีเ งินใช้อ ย่ างไม่ขัดสนเลย เขาทำยังไง นั่นอาจเ พ ร า ะเขามีการจัดการ กับเงิ นของเขาดีนั้นเอง เรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนกันบ้าง

1.ซื้ อของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ยคนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัย ชอบซื้ อของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติก รรม ของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณา ไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ นอ กจากจะดู ที่ร า ค าแล้วควรดูที่คุณภาพด้วยนะ ฉะนั้นการที่จะซื้ อของแล้วได้ของที่มีคุณภาพ นั้นจะส่งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอ ย่ างคุ้มค่า และไม่ต้องเ สี ยเงิ นซื้ อบ่อยๆไง ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

2.ทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐานในการออมเงิ น ที่เชื่อว่าหล า ยคน รู้จักเป็นอ ย่ างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้ คือเริ่มทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่าย ของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อนๆนั้นใส่ร า ยการต่างๆ ที่ได้ใช้ในบัญชี ร า ยรับร า ยจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหน ที่เราจ่ายไปบ้าง และจ่ายไปเท่าไหร่ เงิ นที่เป็นร า ยได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้นให้เรามาคำนวณดู ว่าค่าใช้จ่าย ในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เ พ ร า ะเหล่านี้ จะส่งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

3.งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋า เสื้อผ้ารองเท้าที่ซื้ อมา เพียงเ พ ร า ะชอบ ที่ซื้ อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ จัดการได้ง่ายๆแต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผลคิดไตร่ตรองให้ดี แรกๆอาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชิน ถ้าทำได้ ก็จะส่งผลดีให้เรา มีเงิ นเหลือใช้ เก็บออมได้ เ พ ร า ะเหล่านี้ถือว่าเป็นร า ยจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากลดไปได้ คุณมีเงิ นเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดีๆก็เกิดขึ้น

ที่มา postjung  stand-smiling