ทุกตัวอักษรบนย างรถ มีความห ม า ย คนใช้รถควรต้องรู้

สำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องย างรถยนต์ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้รถของเรานำพาเราไปสู่จุดห ม า ยปล า ยทางได้ปลอ ดภั ย ซึ่งคนใช้รถอ ย่ างเราๆก็ต้องรู้เอาไว้ เวลาไปซื้ อหรือเปลี่ยนย างจะได้ดูให้เป็นไม่โดนร้านหลอ กเอาได้

การเดินทางที่ดีกับ ย า นพาหนะคู่ใจ นอ กจากความพร้อมของเครื่องยนต์แล้ว สิ่งสำคัญอีกสิ่ง คือ ย า งรถยนต์ หาก ย า งเกิดเสื่อมในขณะเดินทาง อาจทำให้เกิดอุ บั ติเ ห ตุ ย า งร ะเ บิด ก ลางทางได้ง่าย ซึ่งก่อให้เกิดความเ สี ยห า ยทั้งท รั พ ย์สิน ที่สำคัญต่อชีวิต เราจึงประมาทไม่ได้ ดังนั้นการศึกษาสัญลักษณ์บน ย า งจึงสำคัญมาก เพราะมีความห ม า ยว่า ย า งนั้นพร้อมใช้งานหรือไม่

ต ามตัวอ ย่ า ง

ตัวเลขที่อยู่บน ย า งรถยนต์ จะเป็นรหัสที่บอ กถึงพื้นฐานของ ย า ง นั่นคือ ขนาด และวันผลิต ตัวเลขที่แสดงขึ้น มา 185 คือ ความกว้างของ ย า ง มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร 75 คือ ความสูงของแก้ม ย า ง เท่ากับ 75เปอร์เซน ของความกว้าง ย า ง R คือ ชนิดของ ย า ง ซึ่ง ปั จ จุ บั น ใ ช้เป็นเรเดียล (Radial) เกือบทั้งหมด 14 คือ ขนาดเส้นผ่ า นศูนย์กลางล้อ หน่วยเป็นนิ้ว 82 คือ พิกัดรับน้ำหนักบรรทุก s คือ พิกัดความเร็ว

ความกว้างของ ย า ง วัดจากความกว้างสูงสุดระหว่างแก้มซ้ายถึงแก้มขวา

ความสูงของแก้ม ย า ง หรือซีรีย์ ยกตัวอ ย่ า งเช่น ซีรีย์ 60 จะคิดได้จากความสูงของความกว้าง ย า ว 60เปอร์เซน

เส้นผ่ า นศูนย์กลาง หรือที่เรียกกันว่า ขอบ ก็จะเป็นค่าการใช้งาน เช่น ย า งขอบ 15 เราก็จะใช้งานกับล้อขอบ 15

ต ามต าราง จะเป็นการแสดงถึง พิกัดรับน้ำหนักบรรทุก กับอัตราพิกัดความเร็ว

ตัวเลขที่วงไว้ จะแสดงถึง วันที่ผลิต

จากภาพคือ 4202 มีความห ม า ยว่า ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2002 ซึ่งห ม า ยความว่า ตัวเลขคู่หน้า คือ สัปดาห์ที่ผลิต และคู่หลัง คือ ปีที่ผลิต นั่นเอง

จุดสีเหลือง จะประกฎอยู่บนแก้ม ย า ง เราจะเรียกว่า Weight mark ซึ่งจะแสดงถึงจุดที่เบาที่สุดของ ย า ง เพื่อเป็นเครื่องห ม า ยให้ช่างได้ทราบว่า ตรงนี้คือส่วนที่มีน้ำหนักเบาที่สุด และทางผู้ผลิตจะใส่จุกลม ย า งไว้ตรงจุดนี้ด้วย เพื่อที่จะได้เกิดความสมมาตรมากที่สุด เวลาที่ถ่วงล้อ

แต่หากบน ย า งนั้นปรากฎจุดสีแดง ให้ยึดจุดสีแดงไว้เป็นหลักได้เลย โดยไม่ต้องสนใจจุดสีเหลือง จุดเหล่านี้จะเป็นไปต ามลักษณะของ ย า งที่ผลิตแต่ละล็อต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทางช่างควรทราบ เพื่อจะได้ไม่เปลืองตะกั่วถ่วง ย า งมากเกินไป เราเองก็ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเอาไว้ด้วย

ย า งรถกระบะ จะมีความห ม า ยของตัวเลข และตัวอักษรบนแก้ม ย า ง โดยมีลักษณะดังนี้ 195R14C 8PR นั่นคือ

195 คือ ความกว้าง ย า งรถยนต์ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร อ่านว่า 195 มิลลิเมตร

R คือ โครงสร้าง ย า งแบบเรเดียล 14 คือ เส้นผ่ า ศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็น นิ้ว

C คือ Commercial ห ม า ยถึง ย า งที่ใช้เพื่อ การขนส่ง

8PR คือ อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่า 8 ชั้น

ซีรีย์ หากไม่มีกำหนดไว้ ให้คิดไว้เลยว่า ย า งนั้นเป็นซีรี่ย์ 80

ย า งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จะมีความห ม า ยของตัวเลข และอักษรบนแก้ม ย า ง โดยมีลักษณะดังนี้ 31×10.5R15 นั่นคือ

31 คือ เส้นผ่ า ศูนย์กลาง ย า งรถยนต์ มีหน่วยเป็นนิ้ว

10.5 คือ ความกว้าง ย า ง มีหน่วยเป็น นิ้ว

R คือ โครงสร้าง ย า งแบบเรเดียล

15 คือ เส้นผ่ า ศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็น นิ้ว หรือ 120/70-ZR17 58W นั่นคือ

120 คือ ความกว้างหน้า ย า ง 120 มิลลิเมตร

70 คือ ความสูงแก้ม ย า ง วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างหน้า ย า ง ในตัวอ ย่ า งคือ 70เปอร์เซน ของ 120 นั่นคือ ย า งมีความสูง 84 มิลลิเมตร

Z คือ สัญลักษณ์ที่บ่งบอ กว่า เป็น ย า งที่ใช้กับรถความเร็วสูง

R คือ โครงสร้าง ย า งเรเดียล หากไม่มีแสดงว่าเป็น ย า ง Belt Bias

17 คือ ขนาดขอบล้อ 17 นิ้ว

58 คือ เรทการรับน้ำหนักสูงสุดของ ย า ง (Load Index) เทียบเท่ากับ 236 กิโลกรัม

W คือ เรทความเร็วสูงสุดที่ ย า งสามารถรับได้ ซึ่งตัว W นี้ ห ม า ยถึง ไม่เกิน 270 กม./ชม.

ซึ่งรหัสตัว W นี้ จะเปลี่ยนไปต ามความสามารถของ ย า งเป็นความเร็วสูงสุดที่ ย า งนั้นๆจะรับได้ ซึ่งจะมีความห ม า ยต ามตัวอักษรที่ปรากฎอยู่ดังนี้

B — 50 km/h — 31 mph

C — 60 km/h — 37 mph

D — 65 km/h — 40 mph

E — 70 km/h — 43 mph

F — 80 km/h — 50 mph

G — 90 km/h — 56 mph

J — 100 km/h — 62 mph

K — 110 km/h — 68 mph

L — 120 km/h — 75 mph

M — 130 km/h — 81 mph

N — 140 km/h — 87 mph

P — 150 km/h — 93 mph

Q — 160 km/h — 99 mph

R — 170 km/h — 106 mph

S — 180 km/h —112 mph

T — 190 km/h — 118 mph

U — 200 km/h — 124 mph

H — 210 km/h — 130 mph

V — 240 km/h — 150 mph

W — 270 km/h — 168 mph

Y — 300 km/h — 186 mph

Z — over 240 km/h — over 150 mph

หากมีสัญลักษณ์ M/C ติดอยู่ แสดงว่า ย า งเส้นนี้ใช้สำหรับมอเตอร์ไซค์

สัญลักษณ์บน ย า งแต่ละอ ย่ า งนั้น มีความสำคัญมาก เราจึงไม่ควรละเลยที่จะศึกษาเพื่อเป็นความรู้ ก่อนที่จะโดนหลอ ก หรือใช้งานผิ ดประเภท จนเกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้ ซึ่งหล า ยคนไม่เคยที่จะสนใจ มาถึงวันนี้ควรหัน มาให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว ก่อนที่จะสายเกินไป

ที่มา Feedsod krustory