ที่ดินเปล่า ไม่ดูแลอาจตกเป็นของผู้อื่น

สำหรับใครที่มีที่ดินว่างเปล่าที่ปล่อยทิ้งไว้มานาน อ ย่ านิ่งนอนใจเ พ ร าะ มันอาจจะตกเป็นของผู้อื่นได้หากเราไม่ดูแล วันนี้เราก็เลยมีสาระความรู้ดีๆมาฝากถึงคนที่มีที่ดินว่างเปล่าเพื่อป้ อ ง กั นไม่ให้ตกเป็นของผู้อื่น จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปติดต ามกันเลย

9 วิ ธีที่จะป้ อ ง กั นไม่ให้ที่ดินของตน ตกเป็นของผู้อื่น

1 แสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิ ดว่าเป็นที่ดินของสาธารณะ

2 หากมีคนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดิน ให้ ทำก ารพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจ ะทำการเช่าหรือทำการซื้ อ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาต ามมาได้ในภายหลัง และมีการทำสัญญาเป็นล า ยลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ควรที่จะให้ออ กจากที่ดินบริเวณของเราได้ ในทันที

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง อาจจะมีการสอบถามเพื่อนบ้ า นละแวกใกล้เคียงหรือหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงในที่ดินของตนเองได้

4 ที่ดินที่เรามีนั้นใช่ว่าเป็นของเราแล้วแล้วไม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด การควรที่จะเข้าไปสำรวจดูแลที่ดินของตนเอง อย่ างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่ างต่ำ

5 ให้เราดูว่าหลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้นอยู่ที่เดิมหรือไม่มีการ ชำรุ ดเ สี ยห า ยหรือห า ยไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อนย้ ายหรือไม่ เ พ ร า ะหลักหมุดนั้นได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย

6 ล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการ กำหนดอาณาเขตบริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

7 หากมีเหตุการณ์หลักหมุดที่เราปักเอาไว้ห า ย ให้รีบแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นเรื่องกับกรมที่ดินทำในขั้ น ต อ นถัดไป

8 ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้นหากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัดที่ดินในทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เ พ ร า ะอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

9 ควรที่จะสังเกตร่องรอยการเดินผ่ า นหรือเป็นทางรถ เ พ ร า ะถ้าหากว่าไม่มีการกั้นอาณาเขตเอาไว้ ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทางผ่ า นที่สามารถใช้ผ่ า นได้เป็นประจำ

สิ่งสำคัญอย่ าลืมไปว่า ที่ดินเปล่าที่มีนั้นหากถูกปล่อยปละละเลย อาจจะ ตกไปเป็นของผู้อื่นได้ หากไม่ใส่ใจในการดูแล จะเป็นห นึ่ งในช่องโหว่ของก ฎ ห ม า ย ที่หากคุณเป็นคนที่มีที่ดิน มีท รั พ ย์สิน ก็ควรที่จะต้องใส่ใจและรู้สิ่งเหล่านี้เอาไว้

ที่มา sabidee parinyajai