ทำ EM ball ช่วยป รับสภ า พน้ำในบ่อให้มีคุณภ า พ

EM Ball ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกระบวนการย่ อ ยสล า ยสารอินทรีย์ ทั้งซ า กพืช ซ า กสั ต ว์ ซึ่งไม่เป็นอั น ต ร า ยต่อสิ่งมีชีวิต ประกอบไปด้วยก้อนจุลินทรีย์ธรรมชาติสามกลุ่ม คือ จุลินทรีย์ที่ผลิตก ร ดแลกติก ยีตส์ และจุลินทรีย์สังเ ค รา ะ ห์แสง ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ช่วยย่ อ ยตะกอนให้กล า ยเป็นอาหารของสั ต ว์เล็ก ๆ ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในน้ำทำให้เกิดการย่ อ ยสล า ยที่มากขึ้น และเพิ่มปริมาณออ กซิเจนในน้ำ ทำให้สภ า พของน้ำสมดุล

การดูแลสภ า พน้ำในบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืด เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะบ่อ ดิน ถ้าไม่มีการปรับสภ า พน้ำหรือมีการเปลี่ยนถ่ายระบายน้ำเข้า-ออ กอ ย่ างเหมาะสม อาจทำให้สิ่งที่ห มั กหมมก้นบ่อส่งผลทำให้น้ำในบ่อเ น่ าเ สี ยได้

บางครั้งการที่น้ำเ สี ยอาจเกิดจากอาหารและมูลของปลาก็เป็นได้เช่นกัน วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการง่ายๆในการปรับสภ า พน้ำให้พร้อมเลี้ยงปลาด้วยการใช้อีเอ็มบอลมาช่วยปรับสภ า พน้ำแบบง่ายๆและได้ผลดีกันค่ะ โดย

คุณสมยศ สอนรักดี ปราชญ์ปลานิลจังหวัดปัตต านี บอ กว่าบางครั้งเกษตรกรไม่สามารถทราบได้ว่าคุณภ า พของน้ำในบ่อเป็นอ ย่ างไร ฉะนั้นเกษตรกรควรมีวิ ธีในการปรับสภ า พน้ำในบ่อให้ดีอยู่เสมอ ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิต EM Ball เพื่อใช้ปรับคุณภ า พน้ำในบ่อให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของปลา ด้วยวิ ธีการทำง่ายๆ ดังนี้

วัตถุดิบที่ต้องเตรียม

EM ครึ่งลิตร

ดินจ อ มป ล ว ก 2 กิโลกรัม

กากน้ำต าล ครึ่งลิตร

แกลบดิบ ครึ่งโล

รำละเอียด ครึ่งกิโลกรัม

วิ ธีการทำ

ทุบดินจ อ ม ป ล ว กให้ละเอียดเป็นผง นำส่วนผสมทั้งหมด รำละเอียดกากน้ำต าล แกลบดิบและ EM ต ามจำนวน ลงไปคลุกเคล้านวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วปั้นให้เป็นก้อนกลมๆ ให้ได้หล า ยๆก้อนขนาดเท่าลูกเทนนิส นำไปพึ่งลม ในที่ร่มให้แห้ง ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน จะสังเกตเห็นเ ชื้ อ ร าขาวนวลเกาะบนผิวก้อนกลม ก็จะได้ EM Ball สำหรับไว้ใช้

การนำไปใช้และประโยชน์

EM Ball ที่ทำได้ สามารถใช้ได้และเหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาทั้งในกระชังและบ่อ ดิน อัตราการใช้ในบ่อ ดินบ่อ ดิน ให้โยนลงในบ่อต ารางเมตร/ 1 ลูก บ่อ กระชัง ให้โยนลงในกระชัง 4 ก้อน ใน 4 มุมของกระชัง

หมายเหตุ EM Ball ที่ทำแต่ละครั้ง ให้ใช้หมดในครั้งเดียว วิ ธีการนี้จะช่วยย่ อ ยสล า ยสิ่งห มั กหมมที่ก้นบ่อ ช่วยปรับสภ า พแวดล้อม และคุณภ า พน้ำในบ่อเลี้ยงให้มีคุณภ า พดี อ ย่ างสม่ำเสมอ ช่วยให้สภ า พน้ำในบ่อเหมาะสมต่อ การเลี้ยงและการเจริญเติบโตของปลา สามารถใช้ได้กับการเลี้ยงปลาน้ำจืดทุกชนิด

ข้อมูลดีๆ จาก คุณสมยศ สอนรักดี

ที่มา kaรetnana coรmenet  poobpub