ทำแปลงผักจากขวดนํ้าเหลือใช้ ทำง่าย ปลูกอะไรก็งาม

สำหรับวันนี้เรามีไ อ เ ดี ยดีๆมาฝากเพื่อนๆ นั่นคือไ อ เ ดี ยการทําแปลงผักนั่นเอง ทุกวันนี้ขยะล้นโลกเราก็ควรจะนําขยะหรือของเหลือใช้มาใช้ซํ้าอ ย่ างเช่น ขวดน้ำพลาสติก ที่หล า ยคน มักทิ้งไว้ทั่วต ามท้องถนนบ้าง ต ามพื้นต่างๆทำให้รกดูไม่สะอาดต าฉนั้นถ้าเรานำมาทำประโยชน์ได้ก็จะทำให้ล ดขยะไปได้มากเลยทีเดียว ไ อ เ ดี ยแปลงผักล ดขยะโดยทําจากขวดพลลาสติกเหลือใช้ ไปดูวิ ธีทำกันเลยง่ายมากๆค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ปุ๋ ยคอ ก

2. ดินสำหรับปลูก

3. ฟางสำหรับคลุมดิน

4. น้ำสะอาด

5. ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ขนาดเท่าๆกัน

6. เมล็ดพันธุ์ผัก

วิ ธีการทำ

เริ่มจากการถางหญ้าในบริเวณที่จะทำแปลงปลูก แล้วทําการปรับหน้าดินให้เท่าๆกันและขึ้นรูปทําแปลงปลูก จากนั้นใช้จอบพรวนดินให้หน้าดินนุ่มพร้อมลงเมล็ดปลูกผัก ขุดหลุมเล็กๆเป็นแนวย าวล้อมรอบแปลงผักสำหรับฝังขวดน้ำ

จากนั้นนําขวดพลาสติกใส่นํ้า โดยใส่น้ำให้เต็มขวดแล้วทำการปิดฝาให้แน่น ขั้ น ต อ นต่อมานําขวดนั้าที่เตรียมไว้ไปเรียงรอบๆแปลงปลูกที่ขึ้นรูปไว้ แล้วใช้ดินกลบหลุมอีกครั้งเพื่อให้ขวดตั้งตรงมั่นคงไม่ล้ม

จากนั้นใส่ปุ๋ ยคอ กบํารุงแปลงผักแล้วจึงค่อยทําการหว่านเมล็ดลงไป ในระยะนี้ก็พย าย ามถอนหญ้าและวั ช พื ชต่างๆออ กด้วยนะคะ ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้นำฟางมาคลุมดินบ างๆ รดน้ำต ามก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย รอผักโตก็เก็บรับประทานได้เลยค่ะ

ที่มา เกษตรผสมผสาน  sangkomonline