ทำระบบน้ำหยด วางระบบเองได้ง่ายๆ ปลูกผักได้ทั้งปี

การปลูกผักนั้นสิ่งสำคัญที่นอ กจากดินที่ดีแล้ว น้ำคือสิ่งสำคญอีกอ ย่ างหนึ่งที่จะทำให้พืชของเรานั้นเติบโตให้ผลผลิตกับเรา วันนี้เราจะพามาดูการทำระบบน้ำหยดที่ใช้งบไม่มาก วางระบบเองได้ ทำให้การปลูกผักของเราทำได้ทั้งปี จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดกัน

สำหรับเกษตรกร ปัญหา ดินไม่กักเก็บน้ำ ดินแห้ง ไม่อุ้มน้ำ เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ซึ่งย ากจะแก้ปัญหาได้ แต่มันก็พอมีวิ ธีรับมืออยู่ กับการระบบน้ำหยด เพียงแค่นี้ก็มีน้ำตลอ ดฤดู ปลูกผักได้ตลอ ดทั้งปี วางระบบเองได้ง่ายๆ

หลักการก็ง่ายๆเลย คือ หากดินไม่อุ้มน้ำ แทนที่จะรดน้ำลงไปแล้วน้ำซึมลงสู่ใต้ดินหมดในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะ ดินไม่กักเก็บน้ำ แล้งมาก หรือ น้ำระเหยเร็วเกินไป พืชก็ไม่ทันได้รับน้ำ หากเราปล่อยให้น้ำหยดลงไปเรื่อยๆจนดินชื้น พืชก็จะยังได้รับน้ำอยู่เรื่อย เพราะ ดินชุ่มน้ำตลอ ดเวลา

สาเหตุที่คิดค้นระบบน้ำหยดนี้ขึ้น มา เพราะบางพื้นที่การเพาะปลูกนั้นอยู่บนพื้นที่สูง น้ำไม่ไหลผ่านต ามธรรมชาติ พอถึงเวลาฝนตกพื้นดินไม่อุ้มน้ำ เมื่อข้าสู่ฤดูแล้งมักจะข า ดน้ำเป็นประจำ ทำให้ผืนดินแห้งแล้งเพาะปลูกอะไรได้ย าก แต่สำหรับระบบน้ำหยดนี้เราจะต่อท่อไปต ามแนวแปลงปลูก และ หยดน้ำลงไปสู่หน้าดินโดยตรง

เราสามารถวางระบบน้ำหยดกำหนดจุดที่จะหยดน้ำให้ตรงกับจุดที่พืชเจริญเติบโตขึ้นก็ได้ ทำให้ดินบริเวณที่เพาะปลูกมีความชุ่มชื่นตลอ ดเวลา อีกทั้งเวลาเราจะใส่ปุ๋ ยให้พืชเราไม่ต้องไปเดินให้ต ามแปลง แค่ผสมลงไปในถังพักน้ำของระบบน้ำหยด แล้วน้ำที่เราหยดลงแปลงก็จะนำพาปุ๋ ยไปเอง แก้ปัญหาดินแห้งแล้ง และ เพิ่มความสะดวกเวลาให้ปุ๋ ยได้อีกด้วย

ระบบสวนครัวน้ำหยดราคาประหยัดที่เราคิดกันขึ้น มานี้ เกิดจากแนวคิดให้เกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อ การใช้ทรัพย ากรน้ำอ ย่ างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ทดลองใช้เป็นครั้งแรกที่ จ.มหาสารคาม ตั้งแต่ปี 2553 ปรากฏว่าได้ผลออ กมาดีมาก ที่สำคัญสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการปลูกพืชผักในแปลงทุกขนาด ทุกพื้นที่ ใช้น้ำน้อย ประหยัดต้นทุ น การบำรุงรั ก ษ าง่าย อุปกรณ์หาซื้อได้ต ามร้านค้าทั่วไป ด้วยเ งิ นลงทุ นแค่ไม่ถึง 3,000 บ า ท

คุณธราวุฒิ ไก่แก้ว วิศวกรการเกษตรชำนาญการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม ได้อธิบายถึงข้อ ดีระบบสวนครัวน้ำหยด ทดลองแล้วในแปลงปลูกขนาดไม่เกิน 200 ตร.ม. กว้าง 10 ม.×ย าว 20 ม. ปลูกพืชระยะห่างระหว่างแถว 50 ซม.

ผลที่ได้คือพืชได้น้ำสม่ำเสมอ เพราะเป็นระบบให้น้ำเฉพาะราก ทั้งยังประหยัดแรงงาน เวลา การเปิดให้น้ำแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10-30 นาที ทำให้ใช้น้ำน้อยแค่ 50 ลบ.ม. ต่อฤดูกาลผลิต (ระยะเวลา100 วัน) และประหยัดมากๆ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ มีค่าน้ำ ค่าไฟสูบน้ำแค่ 200 บ า ท ต่อฤดูกาลผลิตเท่านั้นเอง

ก ร ร มวิ ธีติดตั้งและทำระบบไม่ย ากเย็น คนที่ไม่มีทักษะทางช่าง ทำได้สบายๆโดยเริ่มจากการวัดพื้นที่ต ามความเหมาะสม เตรียมอุปกรณ์ ถังน้ำ 200 ลิตร ท่อพีวีซี วาล์วน้ำ ข้อต่อต่างๆ เทปน้ำหยด และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เจาะรูก้นถังน้ำ 200 ลิตร ประมาณ 5 ซม. ติดตั้งทางน้ำออ ก นำข้อต่อพีวีซีเกลียวนอ กพันด้วยเทปพันเกลียวขันเข้ารูให้แน่นสิทกันแล้วล็อ กข้อต่อพีวีซีเกลียวนอ ก ต่อมาทำกานติดตั้งวาล์วท่อพีวีซี โดยติดตั้งชุดกรองน้ำเกษตร ให้หัวลูกศรที่ตัวกรองหันไปในทิศทางเดียวกับการไหลของน้ำ ติดตั้งท่อพีวีซีต ามความกว้างของหัวแปลง นำถังตั้งบนที่สูงโดยให้สูงกว่าแปลงปลูก 1-2 เมตร จากนั้นเจาะท่อพีวีซีในตำแหน่งที่ต้องการวางสายเทปน้ำหยด ใส่ลูกย างกันรั่วในรูที่เจาะ

แล้วทำการติดตั้งข้อต่อเทปน้ำหยด เปิดน้ำไล่เศษตะกอนต่างๆออ ก ก่อนครอบฝาพีวีซีปิดปล า ยทั้งสองข้าง แล้วเ สี ยบเทปน้ำหยดเข้ากับข้อต่อล็อ กเทปให้แน่นโดยให้รูน้ำหยดหงายขึ้น ลองเปิดวาล์วทดสอบระบบ ขั้นตอนสุดท้ายพันปล า ยสายเทปน้ำหยดให้แน่น เป็นอันเสร็จสิ้นชาวเกษตรกรจะได้ระบบสวนครัวน้ำหยดราคาประหยัดแล้ว

สำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ในการปลูกและมีเ งิ นทุ น มากพอ สามารถนำวิ ธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้พอเหมาะกับพื้นที่ได้ไม่ย าก แค่เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปต ามสัดส่วนเท่านั้นค่ะ ส่วนใครที่อย ากประหยัดพลังงาน หรืออยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ก็สามารถพัฒนาต่อยอ ดนำระบบมอเตอร์สูบน้ำ โดยใช้พลังางานโซลร์เซลล์ มาให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือ กด้วย

ที่มาข้อมูลและรูปภาพจาก postnoname  bitcoretech