ทำปุ๋ยใช้เอง ลงทุนไม่เยอะ ใช้แล้วผักงามทั้งสวน

วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆชวนสวนที่ชอบปลูกผักทานเองไปเรียนรู้วิธีการทำปุยยูเรียใช้เอง โดยที่มีต้นทุนไม่เอยะ แต่คุณภาพเกินร า ค า กับบทความ ทำปุ๋ยใช้เอง ลงทุนไม่เยอะ ใช้แล้วผักงามทั้งสวน ไปดูกันว่าจะต้องจัดเตรียมอุปกร์อะไรบ้าง และมีขั้นตอนการทำอย่ างไร

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ถังสำหรับห มัก

2 น้ำซาวข้าว 10 ลิตรหรือน้ำมะพร้าว 10 ลิตร

3 กากน้ำต าล 3 กิโลกรัม

4 สับปะรดสุกไม่ต้องปอ กเปลือ ก 2 กิโลกรัม

5 ถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม

6 จุ ลิ น ท รี ย์ หน่อ กล้วย 1 ลิตร

ขั้นตอนในการทำ

เอาถั่วเหลืองมาเทลงถังหมั กปริมาณ 1 กิโลกรัม จากนั้นเอาสับปะรดมาสับให้เป็นชิ้น ๆ เลย โดยใส่ไปทั้งเปลือ กไม่ต้องปอ กใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยเทลงไปในถังได้เลย จากนั้นเอากากน้ำต าล จุ ลินทรีย์ น้ำซาวข้าว หรือจะใช้น้ำมะพร้าวแทนก็ได้เช่นกัน พอเทผสมกันแล้วก็ให้จัดการคนผสมให้เข้ากัน เสร็จแล้ววางห มักเอาไว้เป็นเวลา 14 วัน พอครบแล้วกรองเอาแต่น้ำมาใช้ก็ได้เป็นปุ๋ ยยูเรียน้ำที่ต้องการแล้วนั่นเอง

การนำไปใช้

พอเราได้ปุ๋ ยยูเรียน้ำมาในปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะผสมเข้ากับน้ำเปล่า 20 ลิตร คนผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็นำไปฉีดพ่นให้ทั่วต้นไม้ของเราได้เลย ประมาณ 3 – 7 วัน จะช่วยทำให้ต้นพืชมีใบเขียว สวย เจริญเติบโตได้ดีบำรุงให้แข็งแรงทั้งต้นเลย และยังช่วยต้านทานโ ร ค พื ช ได้หล า ยตัวด้วย

อีกหนึ่งวิธีการใช้งานสูตรนี้คือเอาน้ำปุ๋ ยยูเรียมาในปริมาณ 5 ช้อนโต๊ะจากนั้นนำไปผสมเข้ากับน้ำเปล่า 20 ลิตร จากนั้น นำไปลดที่โคนต้นได้ปกติเลย เป็นการเพิ่มไนโตรเจนในดิน ทำให้พืชดูดธาตุอ า ห า ร ต่ า ง ๆ มาผ่ านทางราก ทำให้ต้นไม้นั้นแข็งแรง

การทำปุ๋ ยเรียน้ำก็มีขั้นตอนการทำเท่านี้เอง หากคุณสนใจอย ากจะลองทำเอาไว้ใช้รดบำรุงต้นไม้บ้างก็ต ามสูตรที่แนะนำข้างต้นได้เลย เป็นสูตรที่ปลอ ดสา รเคมีไม่มีส ารพิ ษอันต รายใด ๆ ที่จะตกค้างส่ งผล เ สี ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภ ค

ที่มา kasetchaoban