ทำต้น มะละกอให้เ ตี้ ยออ กลูกดก เก็บได้ง่าย

สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกับเราอีกเช่นเคย ไหนใครชอบปลูกมะละกอบ้าง แล้วเวลาปลูกมาแล้วต้นสูงไหม แต่ส่วน มากเราจะเห็นว่าต้น มะละกอนั้น

มีขนาดที่สูงทำให้ย ากต่อ การเก็บ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูการทำให้ต้น มะละกอนั้น มีขนาดต้นเตี้ย ลูกดกและเก็บง่าย จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

มะละกอ ถือ เป็น วั ต ถุ ดิ บ ในในเมนู อ า ห า ร สุดโปรดของใครหล า ยคน เกือบแทบทุกบ้านจะต้องมีต้น มะละกอปลูกไว้

เนื่องจากสามารถนำไปทำอาหารได้มากมายหลากหล า ย ปัญหาหนึ่งที่เจอคือ การเก็บเกี่ยว เนื่องจากมะละกอมีลำต้นที่สูงเกินไปการเก็บผลจึงเป็นไปได้ ย า ก

วันนี้จึงนำวิ ธีทำมะละกอให้ต้น เ ตี้ ย ลูก ด ก ด้วยวิ ธีการตอนกิ่งมาฝากกัน โดยวิ ธีนี้แนะนำโดยเจ้าของสวน มะละกอตัวจริงเ สี ยงจริง นั่นคือ

คุณ สุ รั ช ชั ย โฉมศรี เจ้าของสวน มะละกอใน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ที่ได้ คิ ด หาวิ ธีตอนกิ่งมะละกอให้ต้นเตี้ยแทบติดดินแต่ ผ ล ด ก มาก

วิ ธีการทำ

1.เริ่มจาก ตั ด ต้น พั น ธุ์ แม่มะละกอออ กให้เหลือเพียงครึ่งต้น เพื่อให้มะกอสร้างกิ่งใหม่โดยมีความ ย า ว ประมาณ 1 ฟุต

2.จากนั้น เ ฉื อ น กิ่งที่ได้งอ กออ กมาแล้วนั้น จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนบากเป็นปาก ฉ ล า ม

3.ขั้นต่อมานำ เ ศ ษ ไม้ลิ่มเล็กๆมาขัดไว้ตรงกลางที่ เ ฉื อ น ไว้ไม่ให้เนื้อ กิ่งมะละกอสองด้านดินกัน

4.นำดินร่วน ผ ส ม ขุยมะพร้าว โดยใช้ดินร่วน 3 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน แล้วใส่ถุงพลาสติกรัด ย า ง ให้แน่น แล้ว ผ่ า ตรงกลางถุงรดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำไปทาบในตำแหน่งที่ เ ฉื อ น ไว้มัดเชือ กกับกิ่งมะละกอให้แน่น

5.เมื่อระยะเวลาผ่านไปไม่นานก็จะเริ่มมีราก มะละกอออ กมาให้ตัดกิ่ง แล้วนำไปปลูกได้ต่อไป เพียงเท่านี้ กิ่ ง ตอนใหม่ที่นำมาปลูกนั้น ก็จะเป็น มะละกอต้นเตี้ยที่เก็บผลผลิตได้ อ ย่ า ง ง่ายได้จะ ป ลู ก ลงกระถางก็สามารถทำได้

ที่มา me-panya เฟสบุค เกษตรนิวส์ ข่าวเกษตร  pooddee