ทาก่อนปักชำร า กงอ กเยอะ ปลูกติดเร็ว

การปักชำมะกรูดถือเป็นการขย ายพันธุ์ที่นิยมมากที่สุดเพราะง่ายและใช้เวลาไม่นาน วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปักชำมะกรูดแบบง่ายๆซึ่งให้ทาด้วยสิ่งนี้ปักชำรับรองว่างากออ กเพียบแน่นอน

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ยอ ดมะกรูด

2. ดินร่วน

3. แก้วน้ำพลาสติก

5. ถุงร้อน

6. ย างหนังสติ๊ก

7. กะปิ

8. เครื่องดื่ มชูกำลัง

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการเลือ กยอ ดมะกรูดที่สมบูรณ์ตั ดให้มีความย าวจากยอ ดลงมาประมาณ 1 คืบ

2. ทำการริดใบช่วงโคนออ กให้เหลือแต่ใบติดยอ ดแล้วทำการขูดเปลือ กของกิ่งช่วงปล า ยออ กประมาณ 1 นิ้ว ดังรูป

3. ขั้ น ต อ นต่อมาให้นำกะปิและเครื่องดื่ มชูกำลังมาผสมกันในอัตราส่วนเท่าๆกันแล้วนำมาทากิ่งช่วงปล า ยที่ได้ขูดเปลือ กออ ก

4. จากนั้นให้ทำการเตรียมดินด้วยการนำดินร่วนใส่ลงในแก้วจนเกือบเต็มแล้วปักกิ่งมะกรูดลงไปตรงกลางแก้วทำการรดน้ำให้ชุ่มดี

5. ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้นำถุงร้อน มาครบแก้วไว้เแล้วรัดย างหนังสติ๊กให้แน่น แล้วตั้งไว้ในที่ร่ม

6. เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 เดือน ก็จะพบว่าร า กงอ กเต็มแก้วแล้วค่ะ ให้ค่อยๆคว่ำแก้วแล้วนำออ กมาพร้อมปลูกลงกระถางได้เลยค่ะ

วิ ธีนี้คือ การปักชำมะกรูดแบบควบแน่น

โดยหลักการของการปักชำแบบควบแน่นคือ พืชต้องการความชื้นที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้กิ่งออ กร า ก รวมถึงต้องใช้กิ่งที่มีใบติดเมื่อมีใบก็จะเกิดการคายน้ำโดยกิ่งมักจะสูญเ สี ยน้ำมากเมื่อมีใบเยอะ

จึงทำให้ต้องริดให้เหลือใบให้เหลือน้อยและครอบถุงเอาไว้ ช่วงปักชำอ ย่ าให้โดนแดดเพราะถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้ต าเจริญขึ้นก่อนจะมีร า ก ยิ่งทำให้กิ่งสูญเ สี ยน้ำมากนั่นเอง

ที่มา คนรักเกษตร Postnoname