ถึงลูกสาว ลูกชายทุกคน คำสอนเก็บไว้นำไปใช้

มีมากมายเกี่ยวกับคำสอนที่พ่อแม่นั้นอย ากให้ลูกจดจำ แต่จะมีสักกี่คำที่ลูกนั้นยังจำมันได้ วันนี้เราของฝากถึงลูกสาว ลูกชายทุกคน คำสอนเก็บไว้นำไปใช้ สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันและเก็บไว้สอนลูกของเราได้ต่อๆไป

1. ลูกดูดีเสมอในสายต าของแม่ ความงามเกิดขึ้นได้จากภายใน ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอ ก และแม่รักลูกในสิ่งที่ลูกเป็น

2. ลูกมีศักยภาพเพียงพอในการทำสิ่งที่ลูกอย ากทำ แต่อ ย่ ากลัวที่จะล้ ม เ ห ล ว

3. สอนลูกให้ปฏิเสธเป็น หากถูกชักจูงให้ทำสิ่งที่ไม่ดีหรือลูกไม่อย ากทำ

4. ครอบครัวจะเป็นครอบครัวตลอ ดไป แม่จะรักพ่อเสมอ เราจะอยู่ เป็นครอบครัวเพื่อให้ลูกมีที่พึ่งพิง เพื่อเป็นตัวอ ย่ างครอบครัวที่ดี ให้ลูกเห็น เ พ ร า ะเราปรารถนาให้ลูกได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์เช่นกัน

5. จงทะนงในศักดิ์ศรี พึ่งพาตัวเองได้ เป็นคน มีอารมณ์ขัน และ ปฏิบัติต่อทุกคนที่ลูกพบด้วยความสุภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุณครู ภารโรง หรือ พนักงานขาย เ พ ร า ะทุกคน มีเกียรติและศักดิ์ศรี

6. สอนลูกให้กินเป็น อ า ห า ร ที่ดีต่อ สุ ข ภ า พ แต่ไม่หมกมุ่นกับการกินให้ผอม

7. แต่งกายให้เหมาะสม อ ย่ าดึงดูดสายต าผู้คนด้วยการแต่งกาย เ พ ร า ะมันไม่ใช่ของจริงแท้สำหรับคนที่จะมาสนใจลูก

8. ลูกควรมีระเบียบวินัยและเรียนรู้ถูกผิ ดตั้งแต่ในบ้าน เป็นคนที่รู้จักเห็นอ กเห็นใจผู้อื่น เมื่อออ กนอ กบ้านจะได้ไม่เป็นที่ระอา

9. จงสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนที่ดี เ พ ร า ะเขาเหล่านั้น จะช่วยเติมเต็มและทำให้ชีวิตลูกมีความสุข

10. อ ย่ ายุ่งกับ ส า ร เ ส พ ติ ด และ ดื่ม อั ล ก อ ฮ อ ล์ มากเกินไปเ พ ร า ะจะทำให้เกิด อั น ต ร า ย ยิ่งถ้าเป็นเ ด็ กหรือ วัยรุ่นยิ่ง อั น ต ร า ย

11. พ่อจะเป็นฮีโร่และคอยปกป้องลูกเสมอ หากมีใครมา ทำ ร้ า ย ลูก

12. อ ดทน อ ดกลั้น รอคอย อ ย่ ามี เ พ ศ สั ม พั น ธ์ ก่อนเวลาอันควร จนกว่าจะพบคนที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม

13. จงมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเสมอ

14. สุภาพบุรุษพึงปฏิบัติด้วยความสุภาพและให้ความนับถือต่อลูก ให้ดูพ่อของลูกเป็นตัวอ ย่ างที่ดี อ ย่ ายอมรับสิ่งที่น้อยกว่านั้น เพื่อลูกจะได้ไม่เ สี ยใจภายหลัง

15. อ ย่ าทำชีวิตให้ซับซ้อน ความเรียบง่าย คือ สิ่งที่ลึกซึ้งและคงทน และช่วยให้ลูกไม่เหนื่อยเกินความจำเป็น

16. ให้เชื่อมั่นในศาสนา จงยึดมั่นในความดี

17. เรียนรู้วิ ธีใช้จ่ายเงินอ ย่ างชาญฉลาด เริ่มได้ตั้งแต่เ ด็ ก

18. จงเป็นคน มุ่งมั่น ไม่ย่นย่อ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคง่ายๆ เป็นคนหาความรู้ใส่ตัวเสมอ

19. และจำไว้ว่า พ่อและแม่รักลูกเสมอ และ รักตลอ ดไป

20. ให้ลูกรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ลูกเป็นลูก จะทำให้ลูก เป็นคนอ่อนน้อม และกตัญญูกับทุกคนที่มีบุญคุณกับลูก

ที่มา doctorbreastfeeding  verrysmilejung