ต้นไม้ 10 ชนิดปลูกในบ้านได้ ช่วยฟอ กอากาศ เพิ่มความสดชื่น

การปลูกต้นไม้หรือหาต้นไม้มาเลี้ยงนั้น ไม่ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างที่มีการรณรงค์เพียงอย่างเดียวหรอ กนะคะ

แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อีกมากมาย โดยเฉพาะต้นไม้ที่ใช้ปลูกในบ้าน ที่เราสามารถนำมาปลูกในบริเวณบ้าน

ในห้องนอน ห้องทำงาน หรือต ามมุมต่าง ๆ ได้ต ามที่ต้องการ โดยไม่เป็นอั น ต ร า ยอย่างที่คิด ต้นไม้ปลูกในบ้าน

ที่สามารถฟอ กอากาศในบ้านให้สะอาด สดชื่น สามารถห า ยใจได้เต็มป อ ด แถมยังช่วยให้ผ่อนคล า ยในย ามรู้สึกตึงเ ค รี ย ด

ความเ ค รี ย ดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโ ร คแทรกซ้อน มากมาย ทั้งยังทำให้สุ ข ภ า พกายและสุ ข ภ า พใจย่ำแย่ในระยะย าว เลยอย ากจะชวนทุกคน มาปลูกต้นไม้ในบ้าน ด้วยเหล่าต้นไม้ที่สามารถช่วยเปลี่ยน

มลพิ ษในบ้านให้เป็นอากาศสะอาดบริสุทธิ์ ทั้งยังช่วยผ่อนคล า ยความตึงเ ค รี ย ดได้ด้วย นอ กเหนือจากนี้การปลูกต้นไม้ในบ้านยังทำให้บรรย ากาศในบ้านดูสวยงามน่าอยู่ขึ้นด้วย

1. ปาล์มไผ่

หนึ่งในท็อป 10 ต้นไม้ปลูกในบ้านที่ช่วยฟอ กอากาศได้ดีเยี่ยม จากความสามารถในการกำจัดส า รเ บ น ซี น (Benzene) และส า รไ ต ร ค ล อโ รเ อ ทิ ลี น (Trichloroethylene) ดูแลง่าย ๆ

โดยการตั้งให้โดนแดดโดยตรง รดน้ำบ่อย ๆ และสามารถปลูกได้โดยใช้หน่อที่มีร า กติดปลูกลงในกระถางใส่ดินร่วน 2 ส่วน ผสมกับปุ๋ ยห มั ก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และเศษใบไม้อีก 1 ส่วน

2. เดหลี

ดอ กไม้รูปสวยแถมยังมีคุณสมบัติเพียบพร้อม เพราะช่วยฟอ กส า รท็อ กซิน (Toxin) ให้เป็นอากาศสะอาดได้ วิ ธีการปลูกเริ่มจากนำดินร่วน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน

เศษไม้ผุ 1 ส่วน และปุ๋ ยคอ กอีก 1 ส่วน มาผสมกันแล้วเทใส่กระถางก่อนนำกอเดหลีมาปลูก ตั้งให้โดนแดดรำไร ดูแลรดน้ำปานกลางและบำรุงด้วยปุ๋ ยน้ำเดือนละ 2 ครั้ง

3. มะลิ

ดอ กไม้กลิ่นหอมที่ช่วยดูดซับส า รพิ ษและทำให้รู้สึกผ่อนคล า ย ปลูกโดยการนำต้นกล้ามะลิที่แข็งแ ร งสมบูรณ์มาปลูกลงในกระถางดินร่วนผสมปุ๋ ย

คอ ก รดน้ำปานกลางวันละ 2 ครั้ง ทั้งเช้า-เย็น และตั้งกระถางในที่ที่มีแดดรำไร

4. ว่านหางจระเข้

เหตุผลที่ควรปลูกว่านหางจระเข้ไว้ในบ้าน นอ กจากจะสามารถนำเนื้อเจลใส ๆ มารั ก ษ าแผลผิวหนังผุพองได้แล้ว ยังช่วยลดความเ ค รี ย ด และฟอ กอากาศได้ด้วย โดยสังเกตจากจุดสีน้ำต าลบนใบของว่านหางจระเข้ ปลูก

โดยการแยกหน่อจากต้นที่สมบูรณ์มาปลูกลงในกระถางดินร่วนใส่ปุ๋ ยคอ กผสมขุยมะพร้าว ดูแลรดน้ำเล็กน้อย-ปานกลาง ตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร เพื่อป้องกันความชื้นที่อาจทำให้เกิดเ ชื้ อ ร า

5. ลิ้น มังกร

ต้นไม้ปลูกในบ้านที่ช่วยดูดซับทั้งส า รคาร์บอนไดออ กไซด์และเพิ่มออ กซิเจนในตอนกลางคืน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำไปตั้งไว้ในห้องนอน อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในมุมอับ

เพราะไม่ต้องการแสงมากหรือรดน้ำบ่อย ปลูกโดยการนำใบลิ้น มังกรจากต้นที่สมบูรณ์ 1 ใบ มาปักลงในกระถางที่มีดินร่วน 1 ส่วน ผสมกับทราย 0.5 ส่วน และทั้งขุยมะพร้าวอีก 2 ส่วน ดูแลรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะวันละ 1 ครั้ง ตั้งกระถางให้โดนแดดรำไรก็พอ

6. เ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กและเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

ต้นไม้ปลูกในบ้านที่ดูแลง่าย ทั้งยังช่วยดูดซับส า รพิ ษในอากาศได้หล า ยชนิด ได้แก่ ส า รเบนซีน (Benzene) ส า รฟอลมัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ส า รคาร์บอน

มอนออ กไซด์ (Carbon Monoxide) และส า รไซลีน (Xylene) โดยนำต้นอ่อน มาปลูกในดินร่วนปนทราย รดน้ำปานกลาง และตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร

7. เฟิร์นเงิน

ต้นไม้ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ทั้งในที่อับแสง มีความชื้นสูง และอุณหภูมิต่ำ ทั้งยังช่วยลดความร้อนบริเวณรอบ ๆ ได้อีกด้วย โดยแยกกอจากต้นที่สมบูรณ์มาปลูกด้วยดินร่วน เศษใบไม้ผุ ทรายละเอียด ปุ๋ ยคอ ก ในกระถางที่รองก้นด้วยหินหรือถ่าน รดน้ำที่โคนต้นอย่าให้แฉะจนเกินไป

8. หนวดปลาดุกแคระ

ด้วยลักษณะต้นที่ค่อนข้างเล็กและเลี้ยงง่าย จะปลูกลงกระถางวางไว้มุมบ้านหรือตั้งประดับโต๊ะก็ได้ โดยการนำกอที่สมบูรณ์มาปลูกลงในกระถางดินร่วนปนทราย ดูแลด้วยการรดน้ำปานกลางอย่าให้แฉะจนเกินไป เพราะเป็นพืชที่ไม่ชอบความชื้น ดังนั้นควรตั้งกระถางไว้กลางแจ้งหรือที่ที่มีแดดรำไร

9. พลูด่าง

อีกหนึ่งต้นไม้ปลูกในบ้านที่ช่วยดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เหมาะกับแขวนไว้ในห้องนั่งเล่นและห้องครัว โดยตัดต้นปักในแจกันใส่น้ำหรือปลูกในดินร่วนผสมแกลบ ขุยมะพร้าว และเศษใบไม้ ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ตั้งกระถางให้โดนแดดบ้าง เพราะพลูด่างเป็นพืชที่ชอบความชื้น มากหากปลูกในดินควรรดน้ำทุกวัน

10. บอนสี

เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ช่วยผ่อนคล า ยความเ ค รี ย ดและฟอ กอากาศได้ โดยให้นำหัวบอนปลูกลงในกระถางที่มีดินดำหน้านาต ากแดดผสมกับใบมะขามเน่าเปื่อย ในอัตราส่วน 1:3 ดูแลรดน้ำที่โคนต้นให้พอชุ่มแต่อย่าแฉะจนเกินไป และตั้งกระถางให้โดนแดดรำไรเพื่อรั ก ษ าความชื้นให้สมดุล

เพราะความเ ค รี ย ดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโ ร คร้ า ยและสภาวะต่าง ๆ ที่ทำร้ า ยสุ ข ภ า พร่างกายรวมไปถึงจิตใจ ดังนั้นถ้าไม่อย ากให้ความเ ค รี ย ดเข้ามาเกาะกุมในจิตใจ มาปลูกต้นไม้ในบ้านกันเยอะ ๆ นะคะ

ที่มา huffingtonpost, stressherb, puechkaset, thaikasetsart, healthylife888  home.kapook