ต้นไม้ที่ไม่ควรเอามาปลูกบนคันนา ดินเ สื่ อ มข้าวไม่โต

ต้นไม้ยอ ดนิยมที่มักเห็นได้ต ามริมคันนาคงหนีไม่พ้นต้นยูคาลิปตัสใช่ไหมคะ ต้นยูคาลิปตัสเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยไม้ของต้นยูคาลิปตัสนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์มากมายเช่น เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ไบโอดีเซลล์ เป็นต้น ถึงกับมีการรณรงค์ให้ปลูกต้นยูคาลิปตัสริมคันนาที่หรือต ามเรือ กสวนไร่นากันเลยทีเดียว แต่เมื่อปลูกแล้วกลับให้ผลข้างเคียงคือ ดินแห้งเ สี ยปลูกผักและข้าวไม่ได้ผลดี

งานวิจัยพบว่าเมื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างต้นยูคาลิปตัสทำให้สมดุลของธาตุอาหารพืชในดินเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงและความหลากหล า ยของพืชที่ขึ้นต ามบริเวณหน้าดินก็น้อยลงเช่นกัน มีผลต่อแ ม ล งที่ช่วยผสมผสมเกสรโดยรอบที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

ยูคาลิปตัสเป็นพืชที่ใช้น้ำในการดำรงชีวิตในปริมาณมากร า กของต้นสามารถชอนไชไปได้ลึกต ามใต้ดินและซอ กหินโดยมีระบบร า กที่ชอนไชได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น จึงทำให้พืชที่อยู่ใกล้เคียงไม่สามารถดูดซึมน้ำแข่งกับต้นยูคาลิปตัสได้นั่นเอง ส่งผลให้ดินโดยรอบก็ยิ่งแห้งเ สี ยและไม่สามารถปลูกพืชผักโดยเฉพาะข้าวที่ต้องการน้ำปริมาณมากในการเติบโตทำให้ข้าวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร

นอ กจากร า กแล้วการย่อยสล า ยของใบก็เป็นไปได้ช้าและไม่ค่อยมีคุณค่าทางการบำรุงและเป็นปุ๋ ยให้กับพืชโดยรอบมากนักดินโดยรอบจึงไม่ไม่มีคุณภาพ น้ำมันที่มีมากในใบก็ทำให้ดินเ สื่ อ มได้อีกด้วยค่ะ ดังนั้นการปลูกต้นยูคาลิปตัสสามารถปลูกได้ประโยชน์จากต้น มากมายแต่ก็ต้องคำนึงถึง คุณภาพของดินและไม่ควรปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นๆโดยเฉพาะต ามริมคันนาปลูกข้าวเพราะอาจแย่งน้ำและดินเ สื่ อ มคุณภาพได้ค่ะ

ที่มา Postnoname