ต้นย างนา บ่อน้ำมันบนดิน ใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

เพื่อนๆรู้จักต้นย างนากันหรือไม่ ต้นย างนา พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งยืนยันได้จากชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ที่มีคำว่า ย าง มีอยู่ในทุกภาคของประเทศ เช่น อำเภอท่าย าง ท่าสองย าง ย างตลาด และย างชุมน้อย เป็นต้น และย างนา ไม้มีค่าคู่เมืองไทยมาช้านาน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูความน่ามหัศจรรย์นี้ ต้นไม้จะเปลี่ยนเป็นน้ำมัน วัตถุดิบที่มีค่ามากเช่นนี้ได้อ ย่ างไร เรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นที่ อำเภอนาแกล จังหวัดนครพน ม ได้ทำการวิจัยสำเร็จ จากต้นย างนากล า ยเป็นน้ำมันไบโอดีเซล แทนน้ำมันดีเซล โดยสามารถขับเคลื่อนเป็นพลังงานได้

นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพน ม wร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษาตัวแทนเกษตรกร รวมถึง สื่ อ มวลชน เข้าเยี่ยมชมศึกษา ความสําเร็จเกี่ยวกับโ ค ร งการทดลองวิจัยนําเอานํ้ามันย างนา มาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล

ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร ของ ศู น ย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพน ม เพื่อเป็นการต่อยอ ด นำภูมิ ปั ญ ญ า ชาวบ้าน บวกกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต ามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙ มาใช้ในการเกษตร ล ดต้นทุนการผลิต เพิ่มร า ยได้

และเป็นการส่งเสริม ช่วย เ ห ลื อ เกษตรกร ให้ล ดต้นทุน มากขึ้น สามารถนำน้ำมันย างนา มาใช้ทดแทน น้ำมันดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซล รถไถนาเดินต ามได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผล ดีต่อเกษตรกร เป็นการล ดร า ยจ่าย เ พิ่ มร า ยได้พร้อมตั้งเป้าขย ายพื้นที่ปลูกต้นย างนา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

ขณะที่นายไพโรจน์ วงศ์หนายโกฏ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพน ม เปิด เ ผ ย ถึงความสำเร็จนี้ว่า น้ำมันจากต้นย างนาสามารถล ดต้นทุนการผลผลิตได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้นย างนาจะเริ่มเจาะน้ำมันได้ เมื่อมีอายุ ประมาณ 15 -20 ปี

วิ ธีการเจาะเอาน้ำมันจากต้นย างนา

ให้ใช้สว่านไฟฟ้า เ จ า ะ ที่ต้นย างนา ให้มีความลึก 10-20 เซนติเมตร มีความสูงจากพื้น 30-50 เซนติเมตร เพื่อให้ขวดสามารถตั้งกับพื้นได้พอ ดีกับความสูงของขวด

นำขวดพลาสติกที่ เ ต รี ย ม ไว้ต่อ กับจุกย าง แล้วปักเข้าไปในรูที่เจาะต้นย างนาไว้ จากนั้นใช้ดินน้ำมันในการแปะจุกย างกับต้นย างนาให้อยู่ วางขวดทิ้งไว้ 2-3 วัน น้ำมันจากต้นย างนาจะค่อยๆไหลออ กมาใส่ขวดจนเต็มขวด เพียงเท่านี้เราก็จะได้นํ้ามันบนดินที่ผลิตจากต้นย างนามาใช้ประโยชน์ในการทําเกษตรแล้ว

น้ำมันที่ได้จากต้นย างนาที่พร้อมนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

น้ำมันดีเซล 1 ลิตร ใช้กับรถไถนาได้ประมาณ 2 ชั่ วโมง โดยใช้เครื่องรอบต่ำ แต่เมื่อเรา ผ ส ม น้ำมันย างนาเข้าไปด้วย จะสามารถใช้ได้ 4-5 ชั่ วโมง ทำให้ทำงานได้นาน มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้นย างนาที่สามารถให้น้ำมันได้ จะอยู่ที่ 15-20 ปี

มีการทดลองใช้งานจริง กับ เ ค รื่ อ ง จักรกลรถไถนาเดินต ามรอบเบา ไม่มีปัญหา กำลังไม่ตก น้ำมันดีเซล ปริมาณ 1 ลิตร สามารถทำงานได้ 1 ชั่ วโมง แต่เมื่อ เ ติ ม น้ำมันย างในปริมาณเท่ากันทำงานได้ประมาณ 3 ชั่ วโมง ในนอนาคตจะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น

สิ่งที่ได้ไม่เพียงwลังงานทดแทน แต่จะได้ธรรมชาติป่าไม้กับคืน มา เกิดความอุดม ส ม บู ร ณ์ ควบคู่กัน ถือว่าเป็นทางเลือ กใหม่ของเกษตรกร นายไพโรจน์ กล่าว ต้นย างนา ถือว่าเป็นต้นไม้นิยมปลูกกัน มาก เพราะทุกส่วนของย างนาใช้ประโยขน์ได้มหาศาล ล่าสุด ต้นย างนาที่ว่านี้กล า ยเป็น น้ำมัน

ที่มา ปัญญาชีวิต  sangkomonline