ต้นตะขบ ผลไม้มากประโยชน์ที่หล า ยคนไม่เคยรู้

ต้นตะขบ ที่หล า ยคนคุ้นเคยในวั ย เ ด็ ก เพราะมั กเป็ นที่นัดรวมกลุ่มของเ ด็ กๆ ที่มักชักชวน มาเล่นกันใต้ต้นไม้ พากันปีนต้นไม้และเก็บผลบนต้นทาน ทำให้หล า ยต่อหล า ยคน มีต้นตะขบอยู่ในความทรงจำส มั ย เ ด็ กเสมอ โดยเฉพาะต ามบ้านนอ ก ต้นตะขบเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเง าดี และยังมี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่างๆมากมายตั้งแต่ผล ด อ ก รว มไปถึงร า กไม้เลยทีเดียว

ต้นตะขบ จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงได้ประมาณ 5-7 เมตร และอาจสูงได้ถึง 10 เมตร แตกกิ่งก้านแผ่ขนานกับพื้นดิน เปลือ กลำต้นเรียบเป็นสีเทา ต ามกิ่งอ่อน มีขนนุ่มขึ้นปกคลุม ตะขับหรือตะขบฝรั่งนี้มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ พบปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้ผลทั่วไปในเขตร้อน

ในประเทศพบปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้ผล และมักพบขึ้นเป็นวั ช พื ชต ามที่รกร้างว่างเปล่าต ามป่าโปร่งทั่วไป หรือมักขึ้นเองต ามธรรมชาติที่นกและสัตว์ขนาดเล็กถ่ายมูลเมล็ดตะขบทิ้งไว้ สามารถขย ายพันธุ์ได้เองโดยวิ ธี ก า ร เพาะเมล็ด ออ กดอ กและติดผลได้ตลอ ดทั้งปี

ด อ กของต้นตะขบใช้เป็นส มุ น ไ พ ร นำไปต้มรวมกับ ส มุ น ไ พ รอื่น ใช้เป็นย า ขั บ ร ะดู ใ น ส ต รี ใช้เป็นย าแก้โ ร ค ตั บ อั ก เ ส บ และมี ป ร ะ โ ย ช น์ ใน ก า ร บ ร รเ ท าอา กา ร ป ว ดและแก้อั ก เ ส บอีกด้วย ด อ กของตะขบ สามารถทำไปอบแห้งและทำเป็นน้ำช าชงดื่ มได้ สามารถแก้หวัดล ด ไข้ โดยเราสามารถใช้ด อ กแห้งประมาณ 3-5 กรัม

ชงเป็นช า ด อ กไม้เพื่อ ดื่ มรับสร รพ คุ ณทางย าได้อ ย่ า ง ดี ช่วยรั ก ษ าอ า ก า รป ว ดเ กร็งในทางเดิน อ า ห า ร ได้ด้วย ในส่วนของเนื้อไม้นั้น ตะขบมีฤ ทธิ์เป็น ย า ร ะ บ า ย โดยเราสามารถนำเปลือ กต้นสดหรือแห้ง กะขนาดประมาณฝ่ ามือ นำไปสั บเป็นชิ้นๆแล้วตต้มในน้ำเดือ ดประมาณ 15 นาที กรองจนเหลือแต่น้ำแล้วนำมาใช้ดื่ มเป็น ย า ระ บ ายได้อ ย่ า ง ดี

ไม้ตะขบเป็นไม้เ นื้ ออ่อน สามารถนำไปใช้กับ ง า น ของช่ างไม้ได้ เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาดีและมักปลูกกัน มากในบริเวณเขตร้อ น ป ร ะ โ ย ช น์ ของตะขบ ผลสุกมีรสหวานและมีกลิ่นหอม ใช้รับประทานได้ เป็นผลไม้พื้นบ้านที่ชื่นชอบของเ ด็ ก ๆ, ตะขบเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยพลัง ง า น เส้นใย อ า ห า ร แคลเซียม โ พ แ ท ส เ ซี ย ม

และ โ ซ เ ดี ย ม จาก ก า ร วิ จั ย พบว่าตะขบสามารถช่วยดูดซับคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยง ม ะ เ ร็ ง ลำไ ส้ และเส้นเ ลื อ ดในส ม อ งแตกได้ (ตะขบ 100 กรัม จะให้พลัง ง า น 97 กิโลแคลอรี, แคลเซียม 51.7 มิลลิกรัม, โ พ แ ท ส เ ซี ย ม 773 มิลลิกรัม, โ ซ เ ดี ย ม 12.8 มิลลิกรัม) (นพ.สมยศ ดีรัศมี)

ที่มา krustory  poobpub