ความห ม า ยดอ กไม้แต่ละชนิด ที่นำมาไหว้บูชาพระ

เวลาที่เราจะไหว้พระ เรามักจะมีธูป 3 ด อ ก เทียน 2 เล่ม และด อ ก ไม้ บางสถานที่จะจัดให้เป็นชุด สามารถบูชาเพื่อ กราบไหว้ได้เลย โดยทุกสถานที่จะจัดด อ ก ไม้ให้เหมาะกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้นๆ ความห ม า ยของแต่ละสิ่งที่เราใช้กราบไหว้ ก็จะมี

ธูป 3 ด อ ก จะห ม า ยถึง พระคุณของพระพุทธเจ้า 3 ประการ, เทียน 2 เล่ม ห ม า ยถึง คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่าน, ส่วนด อ ก ไม้ ก็จะห ม า ยถึง พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า และด อ ก ห ม า ยยังมีความห ม า ยต่างๆกันไปแต่ละชนิด เพื่อ การขอพรที่ศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น เราต้องเลือ กชนิดด อ ก ไม้ในการกราบไหว้ ให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการขอ

ความห ม า ยของด อ ก ไม้บูชาพระ

ด อ ก พุดต าน หรือ ด อ ก ไม้สามสีต ามที่คนนิยมเรียกกัน พรที่ได้รับจะหนุนนำยศฐาบรรดาศักดิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง มั่นคง

ด อ ก บัว นิยมใช้เพื่อ กราบไหว้ในวันพระ เป็นด อ ก ไม้แห่งความตื่นรู้ เปี่ยมไปด้วยสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ ทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความสำเร็จ

ด อ ก เบญจมาศ ด อ ก ไม้เพื่อขอพรให้มีอ า ยุ ยื น ชีวิตแข็งแรงย า วนานยิ่งขึ้น

ด อ ก ดาวเรือง เป็นด อ ก ไม้ที่นิยมมาไหว้กัน มาก พรที่ได้รับจะทำให้ผู้กราบไหว้พบแต่ความรุ่เรื้องในชีวิต ส่งเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และธุรกิจ ให้มีความเด่นดังยิ่งๆขึ้นไป มีท รั พ ย์สินเงินทองเหลือใช้

ด อ ก ลิลลี่ ด อ ก ไม้แห่งความยินดี เมื่อใช้กราบไหว้ พรที่ได้รับจะส่งผลให้การงาน การเงิน ครอบครัว และความรัก มีแต่สิ่งดีดีเข้ามา ด้วยความยินดีเบิกบานใจ

ด อ ก มะลิ ตัวแทนแห่งความบริสุทธิ์ ด้วยสีที่ขาวและกลิ่นหอมอันนุ่มนวล พรที่ได้รับจะส่งผลให้ผู้กราบไหว้ มีความบริสุทธิ์อยู่ภายในจิดใจ มีใจเมตต า เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น มอบความรัก ความห่วงใยให้แก่บุตตลทั่วไป

ด อ ก เข็ม สัญลักษณ์แห่งความรู้ เมื่อใช้กราบไหว้ พรที่ได้รับจะทำให้ สม อ งดี มีความปลอ ดโปร่ง มีความคิดความอ่านที่ดี ประมวลผลได้เร็วและเฉียบข า ด

ด อ ก จำปา จะทำให้คนในครอบครัวพบเจอแต่ความโชคดี รวมถึงตัวผู้กราบไหว้บูชาด้วย

ด อ ก กล้วยไม้ สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความงดงาม ความบริสุทธิ์ ที่เป็นรากฐานของความสุขความสำเร็จ

ด อ ก รัก ชื่อบ่งบอ กอยู่แล้วว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก เมื่อใช้กราบไหว้บูชา ความรักก็จะเปี่ยมไปด้วยความสุข เข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้ความรักที่มียิ่งใหญ่มากขึ้น

ด อ ก พุด ให้เลือ กด อ ก พุดที่มีสีขาวเพื่อใช้ในการกราบไหว้ พรที่ได้รับจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ส่งเสริมความมั่งมี มั่งคั่ง

ด อ ก จำปี จะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน โดยเฉพาะสายการทำงาน และเรียนหนังสือ

ด อ ก กุหลาบ ด อ ก ไม้กราบไหว้บูชาเพื่อเพิ่มเสน่ห์แก่ผู้ที่พบเห็น ด อ ก กุหลาบที่ใช้จะเป็นสีอะไรก็ได้ พรที่จะได้รับจะเป็นแบบเดียวกันหมด

ด อ ก แก้ว สัญลักษณ์แห่งความสูงค่า เมื่อบูชาแล้วจะส่งผลถึงความดี ความสูงค่า จิตใจที่สูงขึ้น มีความใสดั่งแก้ว

ด อ ก บานไม่รู้โรย สัญลักษณ์แห่งความมั่นคง เมื่อใช้กราบไหว้บูชา ก็จะส่งเสริมความรักภายในบ้านให้แน่นแฟ้น แม้คู่รัก หรือคนรัก ก็จะมีความมั่นคงต่อ กัน และมีความรัก ความผูกพันที่ดีต่อ กันอยู่เสมอ

ถ้าต้องการจะขอพรในด้านไหน ก็ให้เลือ กด อ ก ไม้ไปบูชาต ามพรที่ต้องการจะขอ ด อ ก ไม้ที่จะนำมาถวายบูชากราบไหว้นั้น ต้องเป็นด อ ก ไม้สด ไม่เหี่ยวแห้ง มีความสวยงาม จะทำให้คำขอพรสัมฤทธิ์ผลได้มากขึ้น อีกทั้งจิตที่สำรวม ความตั้งใจ ความศรัทธา ก็เป็นส่วนที่จะทำให้ได้รับพรศักดิ์สิทธิ์ มีมนต์ขลัง สถานที่ก็สำคัญเช่นกัน เลือ กให้เหมาะสมกับการกราบไหว้ขอพร ก็จะช่วยทำให้พรส่งผลสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

ที่มา Postsod  krustory