ขอขมาพ่อแม่เป็น มงคลกับชีวิต ทำมาหากินราบรื่น

ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าพ่อแม่นั้นคือผู้มีพระคุณที่ไม่ว่าจะสิ่งใดมาเปรียบก็คงหาไม่ได้ วันนี้เรามีวิ ธีที่ทําให้ชีวิตเจริญ ทำแล้วดี ทำแล้วเป็นศิริมงคล ไปเรียนรู้วิ ธีการขอขมาพ่อแม่ในสิ่งที่เรานั้นเคยได้ล่วงเกินพ่อแม่กันค่ะ เพราะถ้าใครทำให้พ่อแม่น้ำต าต ก ก็ไปขอโท ษท่านซะพ่อแม่ทุกคนก็ไม่เคยที่จะโ ก ร ธลูกนาน ทำแล้วมันจะมีความ สบายใจทั้งสองฝ่าย มีแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

วิ ธีตอบแทนคุณพ่อแม่ ที่ลูกๆ ควรทำ

1. เลี้ยงดูท่าน หากเรามีกำลังแล้ว โดยเฉพาะเวลาที่ท่าน

ชร า ใส่ใจทุกเรื่องของท่าน ทั้งอาหารการกินที่อยู่ที่นอนสุ ข ภ า พโ ร คภั ยไ ข้เ จ็ บ เพื่อให้ท่าน มีความสุข ในวัยของท่าน

2. ช่วยเหลือ การงานท่าน แบ่งเบาภาระเพื่อให้ท่าน

มีโอ กาสพักผ่อนได้เต็มที่ ให้ท่าน มีชีวิตที่ดี

3. คนเป็นลูกต้องไม่ประพฤ ติตัวที่ทำให้เ สื่ อ มเ สี ย

ชื่อเสี ยงวงศ์ตระกูล รักษ าน้ำใจท่านโดยเฉพาะคำพูดแม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไร ขอให้มีสติ ให้นิ่งเสี ย

4. หากท่านยัง ไม่มีความศรัทธาในพระพุ ทธศ าสนา

คนเป็นลูกควรต้องพย าย ามแนะนำท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรมให้ท่านสร้างบุญบารมี ให้ถูกต้องทั้งการทำทาน การถือศีล การเจริญจิตภาวนา และหากต้องใช้กร ร มวิ ธีใด ขอให้คำนึงถึงความเห มาะสม นึกถึงโอ กาสเท่า ที่จะอำนวยแม้พาท่านไปเที่ยววัด ไปทำบุญนั้น ก็ถือว่าเป็นคนที่กตัญญู ต่อพ่อแม่มากแล้ว

วิ ธีที่จะ ขอขมาพ่อแม่

เมื่อตอนเช้า ตื่น มาไหว้พระ สวดมนต์ จากนั้นก็จัดหาอาหารอย่ างดีที่พ่อแม่ท่านชอบ ให้ท่านรับประทาน พอรับประทานเสร็จ ก็แล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้ เอากะละมังใส่น้ำอุ่น ล้างเท้าให้ เอาส บู่ฟอ ก ให้ส ะ อ า ด ล้างด้วยน้ำให้ส ะ อ า ดอีกที หาผ้าเช็ ดตัวผืนเล็กๆ

มาเช็ ดให้แห้ง แล้วก็เอาเสื้ อผ้าที่ซื้ อมาให้ท่าน แล้วก็พูดว่ากร ร มใดที่ลูกได้ ล่ วงเกินท่าน ด้วย กาย วาจา ใจ ขอให้คุณพ่อแม่ อ โหสิก ร ร มให้แก่ลูกด้วยเถิด แล้วกราบเท้า ท่านสามครั้งเอาเท้าท่านคนละข้าง เหยี ย บที่ศรีษะเรา ให้ท่านให้พรเรา

ที่มา fakhaikid parinyajai