ขวดน้ำใช้แล้วอ ย่ าทิ้ง นำมาทำแปลงผัก สวยปลูกผักงาม

ขวดน้ำหลังจากที่เราดื่ มหมดส่วนใหญ่แล้วก็จะนำไปทิ้งเป็นข ย ะไป แต่รู้ไหมว่าเราสามาถเปลี่ยนขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ได้ วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆ นั่นคือไ อ เ ดี ยการทําแปลงผัก ปัจจุบันยุคข ย ะล้นโลกเราก็ควรจะนําข ย ะหรือของเหลือใช้มาใช้ซํ้าอ ย่ างเช่น ขวดน้ำพลาสติก นั่นเอง ไ อ เ ดี ยแปลงผักลดข ย ะโดยทําจากขวดพลลาสติกเหลือใช้ ไปดูวิ ธีทำกันเลยง่ายมากๆค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เมล็ดพันธุ์ผัก

2. น้ำสะอาด

3. ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ขนาดเท่าๆกัน

4. ปุ๋ ยคอ ก

5. ดินสำหรับปลูก

6. ฟางสำหรับคลุมดิน

วิ ธีการทำ

เริ่มจากการถางหญ้าในบริเวณที่จะทำแปลงปลูก แล้วทําการปรับหน้าดินให้เท่าๆกันและขึ้นรูปทําแปลงปลูก จากนั้นใช้จอบพรวนดินให้หน้าดินนุ่มพร้อมลงเมล็ดปลูกผัก ขุดหลุมเล็กๆเป็นแนวย าวล้อมรอบแปลงผักสำหรับฝังขวดน้ำ

จากนั้นนําขวดพลาสติกใส่นํ้า โดยใส่น้ำให้เต็มขวดแล้วทำการปิดฝาให้แน่น ขั้ น ต อ นตอนต่อมานําขวดนั้าที่เตรียมไว้ไปเรียงรอบๆแปลงปลูกที่ขึ้นรูปไว้ แล้วใช้ดินกลบหลุมอีกครั้งเพื่อให้ขวดตั้งตรงมั่นคงไม่ล้ม

จากนั้นใส่ปุ๋ ยคอ กบํารุงแปลงผักแล้วจึงค่อยทําการหว่านเมล็ดลงไป ในระยะนี้ก็พย าย ามถอนหญ้าและวั ช พื ชต่างๆออ กด้วยนะคะ

ขั้ น ต อ นตอนสุดท้ายให้นำฟางมาคลุมดินบ างๆ รดน้ำต ามก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย รอผักโตก็เก็บรับประทานได้เลยค่ะ

ที่มา เกษตรผสมผสาน sangkomonline