การโน้มกิ่ง เ ท ค นิ คปลูกพริกให้ดก

ผักสวนครัวที่คุ้นหน้าคุ้นต ากันดีกับสีสันที่จัดจ้านและรสชาติที่เผ็ดร้อนคู่ครัวอาหารไทยอ ย่ าง พริก เป็นส มุ น ไ พ รที่นิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารและนิยมปลูกต ามบ้านเรือนกันทั่วไป ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และส ร ร พ คุ ณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

ปลูกพริกใครๆก็ปลูกได้แต่ปลูกให้ออ กดอ กออ กผลดกต้องใช้วิ ธีการแกล้งพริกให้ออ กผลดกเต็มต้นไม่เฝือใบให้ใช้วิ ธีนี้ค่ะ โดยต้องเริ่มจากการปลูกพริกให้ถูกต้องจะได้เสริมการเจริญเติบโตด้วยค่ะ

วิ ธีการปลูกพริกจากเมล็ด

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เมล็ดพริก

2. ดินร่วนปนทราย

3. น้ำอุ่น

4. กระถางปลูก

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำพริกมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนำออ กมาผึ่งแดดอีกหนึ่งวันแล้วแกะเมล็ดออ กมาปลูกได้เลย

2. จากนั้นให้เตรียมดินปลูกด้วยการนำดินร่วนปนทรายใส่กระถางแล้วทำหลุมในกระถางให้ลึกประมาณข้ อนิ้ว กระถางหนึ่งให้ทำหลุม 3-4 หลุม

3. นำเมล็ดพริกลงปลูกในกระถางกลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปตั้งไว้ในที่โดนแสงแดด เมื่อต้นพริกงอ กและมีใบจริงมีความสูงประมาณ 6 นิ้ว

4. ทำการคัดต้นที่แข็งแ ร งที่สุดไว้เพียงต้นเดียวและเมื่อต้นเริ่มใหญ่ขึ้นก็สามารถปลูกลงแปลงหรือในกระถางที่ใหญ่ขึ้นได้

5. หมั่นรดน้ำให้ชุ่มแต่อ ย่ าขังแฉะและให้ต้นโดนแสงแดดตลอ ดเมื่อต้นพริกเริ่มออ กดอ กผลก็ให้ลดการรดน้ำลงเป็นวันเว้นวันค่ะ

แกล้งพริกดกให้โน้มกิ่งปักไม้

1. ให้เริ่มจากการเลือ กต้นพันธุ์พริกที่แข็งแ ร งและถึงเวลาที่ให้ผลผลิตได้แล้ว

2. จากนั้นให้ตัดกิ่งไผ่เลือ กที่ติดง่ามออ กมาด้วยเพื่อง่ายต่อ การเหนี่ยวกิ่งพริกไว้

3. ขั้นต่อมาให้ปักกิ่งไผ่ห่างจากต้นพริกประมาณ 1 คืบ แล้วค่อยๆทำการโน้มกิ่งพริกลงมาเหนี่ยวกับง่ามไม้ไว้ให้ชิดกับดิน มากที่สุด

4. ในการโน้มกิ่งต้อง ร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ าให้กิ่งหักหรือเ สี ยห า ยได้ วิ ธีนี้จะทำให้ต้นพริกได้แสงแดดทั่วถึงทั่วทั้งต้นพริกและเร่งให้แตกยอ ดและออ กดอ กออ กผลเร็ว

ที่มา dodokung Postnoname