การปลูกมะเขือเปราะ ให้ผลดก ใช้เวลา 45 วันก็เก็บกินได้

ปลูกผักไว้กินเองได้ทั้งความประหยัด ปลอ ดภั ยและได้กินผักสดๆทุกวัน หล า ยๆคนในช่วงนี้อาจจะปลูกผักไว้กินเอง ฉนั้นเราก็มีผักอีกหนึ่งชนิดที่อย ากจะแนะนำเพื่อนๆปลูกไว้กินเอง เพราะมันสามารถเก็บกินได้ตลอ ดทั้งปี นั่นคือ การปลูกมะเขือนั่นเอง จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลย

สำหรับมะเขือเปราะนั้นเป็นพืชผักที่นำมาปรุงอาหารได้ดีทีเดียว เราจะมักเห็นบ่อย ๆ ต ามเมนูต่าง ๆ เช่น แกงเขียวหวาน ต้ม ผัด อีกมากมายหล า ยเมนูเลย สำหรับใครที่อย ากจะปลูกก็มาเริ่มต้นทำการเ พ า ะปลูกได้เลย ไม่มีอะไรย าก ระยะเวลาเพียง 45 วันเท่านั้น เราก็จะมีมะเขือเปราะลูกสวย ๆ ไว้เก็บไว้ทานและนำไปจำห น่ า ยกันแล้ว

การเตรียมแปลงเ พ า ะ

สำหรับขนาดแปลงนั้นจะให้มีประมาณ 1 เมตร ย าวต ามแต่สะดวกเลย แล้วจัดการพรวนดินให้เรียบร้อย แล้วจัดการกับเหล่าวัชพืชในดินออ กไปให้หมดด้วยเช่นกัน แล้วเอาปุ๋ ยคอ กมาหว่านรองพื้นไว้จำนวน 1 ถัง/ต ารางเมตร แล้วพรวนผสมให้เข้ากัน จากนั้นเอาเมล็ดมะเขือเพราะมาหว่านลงแปลง โดยให้เมล็ดห่างกันไม่ทับซ้อนกัน แล้วเกลี่ยดินกลบพร้อมรดน้ำให้ชุ่มเลย รดน้ำ 1 ครั้ง/วัน โดยเฉพาะช่วง 7 วันแรกของการเ พ า ะ จากนั้นปรับมาให้เหลือ การรดน้ำ 2 วัน/ครั้ง พออายุต้นกล้าได้ 15 วันก็ทำการย้ ายไปปลูกได้เลย

การเ พ า ะกล้ามะเขือเปราะ

เอาเมล็ดจากผลสุกของมะเขือเปราะออ กมาแยกออ กแล้วก็ รั ก ษ า ให้ในห่อผ้านาน 1 – 2 เดือน หรือไม่ก็หาซื้ อเมล็ดพันธุ์จากตลาดก็ ร า ค าไม่แพง หาได้ทั่วไปเลย

การเตรียมแปลงปลูก

แปลงปลูกนั้นให้จัดการพรวนดินและกำจัดวัชพืชอย่ างน้อย 1 ครั้ง จากนั้นหว่านรองพื้นแล้วพรวนอีกรอบ และจัดการเอาต้นกล้ามาปลูกเป็นแถว และทำร่องปลูก โดยให้หว่านปุ๋ ยคอ กรองก้ นร่องก่อนแล้วก็ไม่ต้องหว่านรองตอนพรวนดินอีก

ในส่วนตอนย้ ายกล้านั้นระยะเวลาอายุของต้นกล้าที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณ 10 – 15 วัน เพราะจะเริ่มมีการแตกใบออ กมาแล้ว 3 – 5 ใบ ทำการรดน้ำให้ชุ่มก่อนค่อยทำการถอนย้ ายต้นกล้ามาปลูกลงบนแปลงที่เตรียมไว้ได้เลย ในส่วนของความลึกของห ลุ มปลูกนั้นประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แล้วเรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างต้นและแถวอยู่ที่ 80 – 100 เซนติเมตร แล้วรดน้ำได้เลย

การบำรุงดูแลต้น มะเขือเปราะ

พอเราปลูกไปได้สัก 7 – 14 วัน ให้รดน้ำทุกวันได้เลย จากนั้นก็ค่อยปรับลดมาเหลือ 2 วัน/ครั้ง จากนั้นก็ทำให้ชุ่มในทุกครั้งเลย จน มะเขือได้ประมาณ 2 เดือน ก็จะปรับมาเป็นการรดน้ำเหลือ 3 ครั้ง/สัปดาห์ เนื่องจากต้น มะเขือแข็งแ ร งเพียงพอแล้ว ส่วนปุ๋ ยนั้นให้หลังปลูก 20 – 25 วัน ก็ปรับมาใช้เป็นสูตร 15 – 15 – 15 รอบโคนต้น โดยใส่ประมาณ 1 หยิบมือพอโรยรอบต้น พออายุได้ 45 – 50 วันก็ปรับมาใช้เป็นปุ๋ ย 12 – 12 – 24 ในอัตราเท่ากันและใส่ร่วมกับปุ๋ ยคอ กร่วมสัก 1 ครั้ง

การกำจัดวั ช พื ชและการเก็บเกี่ยว

หลังทำการปลูกแล้วสัก 20 – 30 วัน ให้ทำการถอนวัชพืชออ กโดยการใช้จอบหรือใช้มือถอนก็ได้เหมือนกัน พอครบอีก 2 เดือนก็คอยมาถอนเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งส ารอาหารได้ พอเราปลูกต้น มะเขือมาได้ประมาณ 45 – 60 วันแล้วจะเริ่มเห็น มะเขือเปราะติดผล จากนั้นก็ทยอยเก็บผลผลิตได้เรื่อย ๆ เลย โดยเราจะเก็บได้หลังปลูก 60 – 80 วันแล้วนั่นเองและยังมีเก็บต่อเนื่องได้เรื่อย ๆ อีกด้วย

สำหรับขั้ น ต อ นในการปลูกมะเขือเปราะก็มีเท่านี้ สำหรับใครที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกมะเขือเปราะได้ในกระถางเช่นกัน แต่อาจจะเลือ กกระถางที่ใหญ่หน่อยจะได้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนขนาดกระถางบ่อยนัก รากมะเขือเปราะจะเดินหาอาหารได้ดี ใครอย ากจะปลูกมะเขือเปราะก็ทำต ามขั้ น ต อ นนี้ไปได้เลย

ที่มา kasetchaoban