การปลูกมะม่วงในเข่ง ออ กผลเร็ว ดูแลง่าย

สภาพ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ และสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก อย่างเช่นคนที่อาศัยอยู่ในเมือง เขามีพื้นที่จำกัด และที่ดินของเขาก็เป็นดินถมบางครั้งก็ไม่เหมาะที่จะปลูกพืช ผมจึงได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปลูกไม้ผลในภาชนะขึ้น มา ผลพบว่าสามารถปลูกได้ดี สามารถควบคุมดูแลได้ดีกว่า

อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว จนขณะนี้ก็ยังได้ปลูกศึกษาเรื่อยมา และได้ข้ อสรุปว่า ไ ม้ ผ ล เมืองร้อนหลากหล า ยชนิดสามารถปลูกใน ภ า ช น ะ หรือเป็นไม้ผลกระถาง หรือปลูกในเข่งได้

โดยเฉพาะผู้ที่มีเวลาอยู่กับบ้าน และกรณีที่ปลูก เ ชิ ง ก า ร ค้ า ก็สามารถทำได้ ผลผลิตอาจจะได้ไม่มากเท่าปลูกลงดิน แต่เราสามารถปลูกระยะชิดได้ เมื่อนำหล า ยๆ ต้น มารวมกันก็เฉลี่ยพอๆ กันครับ อาจารย์รัฐพล กล่าว และบอ กว่าข้ อ ดี ข้ อด้อย จะมีดังนี้

ข้ อ ดีของการปลูกในเข่ง

ปลูกได้ในพื้นที่จำกัด

สามารถปลูกได้กับผลไม้หลากหล า ยชนิด

ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพดินที่ใช้ปลูก

ดูแลรั ก ษ าด้านโ ร ค แ ม ล ง วั ช พื ช และการห่อผลง่าย

สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย

ควบคุมปริมาณน้ำและธาตุอาหารได้สะดวก

เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูกลงดิน เพราะดินปลูกมีความร่วนซุย และ โปร่ง

ขนาดทรงพุ่มเล็กทำให้ดูแลได้สะดวก

ข้ อด้อยของการปลูกในเข่ง

ให้ผลผลิตต่อต้นน้อย (ถ้าใช้ภานะปลูกเล็ก)

ต้องมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นระยะๆ

ต้องให้น้ำและปุ๋ ยอย่ างสม่ำเสมอ

ไม้ผลบางชนิดไม่เหมาะที่จะนำมาปลูก เช่น กล้วย ขนุน ทุเรียน มะพร้าว ขนุน เป็น

มีการลงทุนค่อนข้างสูงในระยะแรก

วัสดุคลุมดิน

ได้แก่ ฟางข้าวแห้ง หญ้าแห้ง ชังข้าวโพดแห้ง กิ่งไม้บดแห้ง แกลบ (เปลือ กข้าว) ผักตบชวาแห้ง เศษผัก เศษอาหาร พืชตะกุลถั่ว มูลวัว กากแอปเปิ้ล ฟางข้าวสาลี กระดาษ ขี้เลื่อย กาแฟบด เปลือ กไม้ ขยะผลไม้ มูลสั ต ว์ปีกสด มูลม้า หนังสือพิมพ์ ใบสน มูลที่เ น่ าเปื่อย ใบไม้แห้ง(ใบจามจุรี หรือใบก้ามปู ดีที่สุด มีไนโตรเจน 3.25 เปอร์เซ็นต์)

การใช้วัสดุคลุมดินในการปลูกไม้ผลในภาชนะ

ประโยชน์ของวัสดุคลุมดิน

ประหยัดน้ำ และประหยัดแรงงานในการให้น้ำ ปกติการปลูกไม้ผลในภาชนะต้องรดน้ำวันเว้นวัน ถ้าหาก ใช้วัสดุคลุมหน้าดิน 4 วันรดน้ำ 1 ครั้ง เนื่องจากการระเหยของน้ำจากแสงแดด

ป้องกันวั ช พื ช และประหยัดแรงงานในการกำ จั ดวั ช พื ช วั ช พื ชไม่ได้รับแสงจึงไม่สามารถงอ กได้

เพิ่มธาตุอาหาร และประหยัดเ งิ นในการซื้ อปุ๋ ย เมื่อวัสดุคลุมหน้าดินโดนน้ำมีความชื้น จะทำให้การย่อยสล า ยกล า ยเป็นปุ๋ ยให้กับต้นไม้ได้เร็ว

ไม่เกิดมลภาวะในการเผาทำล า ย

ที่มา http://pageneพร.net/?p=7643  poobpub