การทำตัวเป็นแบบอ ย่ างที่ดี ให้ลูกเห็น ทำให้ลูกโตมาเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพ

เมื่อพ่อแม่อ ย่ างเรา ๆ ต้องการให้เขาโต มาเป็นผู้ใหญ่ มีคุณภาพ พึ่งพาตัวเองได้และ สามารถยืนอยู่ในสังคมได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่อ ย่ างเรา ๆ ก็อ ย่ ามีแต่คำพูด เ พ ร า ะว่าคำสั่งสอน ที่ทรง พลังนั้น มัน มักมาจาก การทำตัวเป็นแบบอ ย่ างที่ดี ให้เขาเห็น

1 จงสอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่ง เพื่อเท่าเทียมกับผู้ชายหรอ ก และ ให้สอนลูกชายว่า อ ย่ าเอาเ ป รี ย บ ผู้หญิง เ พ ร า ะในโลกแห่งความจริงนั้นทุก ๆ คนควร ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์ เหมือน ๆ กัน ไม่ว่าจะเพศอะไรก็ต าม

2 ลูกชาย เป็นเพศทางเลือ ก เรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องทุ ก ข์ เ พ ร า ะตราบเท่าที่ลูกมีความสุขดี เป็นคน มีสำนึกดี ชีวิตมีคุณภาพ เท่านี้ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพศสภาพทั้งสิ้นแล้ว

3 ข า ดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกนั้นข า ดแม่ไม่ได้ ฉะนั้น อ ย่ า เอาเวลาไปทุ่มต ามผู้ชายอ ย่ างเดียว เ พ ร า ะมันทำล า ย ความ สมบูรณ์ของครอบครัวเรา

4 อ ย่ ากดดันให้ลูกต้อง เรียนเก่ง กว่าใคร แต่เราควรสอนให้ลูก เรียนรู้ ที่จะอยู่ด้วยตั วเองได้พึ่งตัวเองได้ เ พ ร า ะมันคือ ม ร ด ก ชีวิต ที่เราต้องมอบให้

5 คอยหมั่นฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตต า ฝึกเขาในวันนี้ มัน ย่ อ ม ดีกว่า ปล่อยให้ โตไปแล้วถูก สังคม สั่งสอนเขาเอง

6 อ ย่ าเอาความหวังเรา ที่อย ากให้เป็นโน่นนี่ ไปทุ่มไว้บนไหล่ลูก เ พ ร า ะความหวังเดียวที่ พึงมี ต่ อ ลู ก คือให้เขาดำรงชีพอ ย่ างเป็นสุขในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง เขาก็ต้องยืนหยัดได้

7 ต้องสอนเรื่องความกตัญญู เราเ ป็นพ่อแม่ต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิก เอาตอนเขาโต เ พ ร า ะมันไม่ทันแล้ว

8 ลูกเราอาจ ไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร ๆ เขา แต่ว่าหัวใจที่รักลูก เราไม่ น้ อ ย กว่าลูก บ้านไหนแน่นอน แค่นี้เราภูมิใจมากแล้ว

9 การเลือ กทน เพื่อครอบครัวสมบูรณ์ มันไม่ใช่แค่ อยู่กันพร้อมหน้าหากอยู่แล้ว ไม่นำพา ไม่รู้ห น้ า ที่ มันก็มีแต่จะป่วยการ

10 ลูกสาว ไม่แต่งงาน ในเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอ ายอะไร หากลูกมีชีวิต ที่ส ม บู ร ณ์ เองได้ผู้ชาย ก็เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นนะ จำไว้

ที่มา Ra m e t Tanawangsri poobpub