การต้ ม ไ ข่ พร้อม หุ ง ข้ า ว ที่หล า ยคนไม่รู้

เชื่อว่าหล า ยๆ คน มักจะเคยได้ยินกัน มาว่าการ ต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าวที่เรากินนั้นบางคนก็มองว่า เป็นสิ่งที่ตัวเราไม่ควรทำแต่กับบางคนก็มองว่าไม่เห็น จะเป็นอะไรเลยเพราะทั้งสะดวกและ ประหยัดเวลาดีด้วยแต่ในวันนี้เราได้มีเหตุผล ที่คนโบราณว่ากันว่าไม่ให้ต้มไข่พร้อมเวลาที่เราทำ การหุงข้าวเรามาดูเหตุผลของเขากันเลย

พระแม่โพสพ เป็นเทวีแห่งข้าวพันธุ์ธัญญาหารและเป็นที่ เคารพสักการะบูชาของคนโบราณมาเป็น ระยะเวลาที่ย าวนานท่านเป็นผู้ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ ไม่เคารพต่อพระแม่โพสพ จะทำให้พระแม่ไม่พอใจและทำให้ในบ้านที่อยู่อาศัยนั้น มีแต่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นไม่มีความอุดมสมบูรณ์

เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ออ กจากบ้าน ไปทำงานหาเงินได้เหมือนกับผู้ชาย ในเรื่องอาหารการกินไม่ใช่เรื่องของผู้หญิง เพียงอ ย่ างเดียวเหมือนในสมัยก่อนจึงมองว่าการ ต้มไข่ไปพร้อมกับการหุงข้าวก็จะช่วยในการ ประหยัดเวลาได้มากด้วยแต่ถ้าหากว่าเรามองในหลักความ เป็นจริงจริงๆ การที่เรานำไข่ลงไปต้มพร้อมกับการหุงข้าวนั้นอาจจะทำให้เม็ดข้าว

ที่เราปลูกได้รับความส ก ป ร กจากเปลือ กไข่ได้ซึ่ง จะส่งผลต่อสุ ข ภ า พของคนกินและถ้าหากว่าไข่เกิดแตก ในขณะที่กำลังหุงข้าวอยู่ก็จะยิ่งทำให้เลอะเทอะ ไปกันใหญ่จะทำให้ข้าวที่หุงบูดเร็วมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเกิดจากอะไร ความส ะ อ า ดในการทำอาหาร ก็ต้องมาเป็นอันดับแรกนะครับ

ข้ อมูลมีการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และบางบทความอ้างอิงหนังสือ หรือมีการเล่าต่อ กัน มาเป็นทอ ดๆ หากผิ ดพลาดประการใด ต้องกราบขออภั ยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ที่มา Am Nicha, postsod horoscopedaily99 kiddeemak99  parinyajai