กระติกน้ำร้อน ควรดูให้ดีก่อนจะต้มน้ำ

กาน้ำร้อนในปัจจุบันนี้คงมีกันแทบทุกบ้าน เ พ ร า ะหล า ยๆบ้านต้องใช้ต้นน้ำเพื่อไว้ดื่ มกาแฟ ชาในตอนเช้า ก่อนที่จะไปทำกิจก ร ร มอื่นๆ แต่ทุกคนอาจยังไม่ทราบถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เวลาเราต้มน้ำร้อน สิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นอันตร า ยกับเราแค่ไหน เราไปดูพร้อมๆกันเลย

เชื่อว่าหล า ยคนเคยได้ยินกันว่า การที่เราใช้ความร้อนสูง หรือว่าต้มน้ำจนอุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ทำให้อาหารหรือว่าน้ำดื่ มของเรานั้นส ะ อ า ดได้ เ พ ร า ะว่าความร้อนจะไปจัดการกับสิ่งที่ไม่ส ะ อ า ดให้หมดไป ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะถูกต้องในบางส่วนก็ต าม แต่ก็ยังถูกไม่หมด

เ พ ร า ะว่าการต้มน้ำในกาน้ำร้อนหล า ยๆครั้ง โดยที่เราไม่เปลี่ยนน้ำเลยไม่เคยทำความส ะ อ า ดเลย แน่นอนว่ามันย่อมเกิดโ ท ษกับร่างกายของคุณ ทางด้าน สสส ได้ออ กมาโ พ ส ต์เ ตื อ นประชา ช น โดยได้มีการไปสอบถามจากน า ย แ พ ท ย์ กฤษดา ศิรามพุช ทางด้านสถาบัน เว ช ศา ส ตร์อายุรวัฒน์ นา น า ช า ติ ที่เกี่ยวกับเรื่องกระติกน้ำร้อน ท่านได้บอ กว่า

สำหรับผู้ที่ชอบก ารใช้กระติกน้ำร้อน ในก า รต้มกาแฟ ชงกาแฟ หรือเครื่องดื่ มชนิดร้อน ต่างๆ ให้ควร ร ะ มั ด ร ะ วั งการใช้ เ พ ร า ะหากน้ำที่คุณใช้ต้มนั้นเป็นน้ำธรรมชาติ อ ย่ า งเช่น น้ำบ า ด า ล น้ำประปา น้ำบ่อ ที่มีความเป็นก ร ด เมื่อมาเจอ กับหม้อโลหะกาน้ำร้อนต้มหล า ยๆ ครั้ง ก็จะทำให้น้ำนั้นงวด และเกิดเป็นก้อนเล็กๆแข็งๆก็ต ามผนังของกาน้ำร้อน หรือที่เรียกว่า ตะกรันธาตุ จะปะปนกับน้ำในกระติกน้ำร้อน มากขึ้น

หรือว่าแม้แต่น้ำแร่ที่คนส่วนใหญ่คิดว่าส ะ อ า ด ป ล อ ด ภั ย เ พ ร า ะว่ามี ร า ค าค่อนข้างที่จะสูงกว่าน้ำธรรมดาทั่วไป ก็จะต้องร ะ มั ด ร ะ วั งเช่นเดียวกัน เ พ ร า ะก า รที่เราต้มไปนานๆ ก็สามารถเกิด ค ร า บตะกรัน ได้เช่นเดียวกัน ทางที่ดีเราไม่ควรที่จะใช้น้ำต้มแล้วหล า ยๆครั้งนำมาใช้ ให้ต้มในปริ ม า ณ ที่เพียงพอ ควรเปลี่ยนน้ำทุกครั้งจะดีมาก

สำหรับการใช้กาน้ำชงกาแฟก็ไม่ควรตั้งกาน้ำร้อนไว้ให้เดือ ดอยู่ตลอ ดเวลา เ พ ร า ะอาจจะทำให้โลหะหลุดลงมาปนได้ ควรเปิดฝากาน้ำร้อนดู หากเห็นว่า มีค ร า บติดอยู่บริเวณด้านข้างหรือด้านพื้นของกาน้ำร้อนควรให้ล้างทันที เ พ ร า ะว่าน้ำที่เราใช้กินใช้ดื่ มในปัจจุบัน ผสมไปด้วยแร่ธาตุหลากหล า ยชนิด หากมี ก า รต้มจนเดือ ดแล้วเดือ ดอีก อุณหภูมิสูงหล า ยๆครั้ง

น้ำที่เหลือนั้นก็จะมีปริมาณแร่ธาตุชนิดต่างๆที่ปะปนเข้มข้น มากขึ้น และที่สำคัญจะหลงเหลืออยู่ในปริมาณที่เกิน มาตรฐานที่สามารถนำมาบริโภคได้ ป ฏิ กิ ริ ย าที่เกิดขึ้นในขณะที่น้ำของคุณมีอุณหภูมิสูงนานๆ ก็ย่อมส่งผลให้ไอออนของซิลเวอร์ไนเตรต ที่มีอยู่ในน้ำนั้นเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ทำให้โ ท ษ แก่ร่างกาย และแน่นอนว่ามีความระคายเคือง

ในเรื่องของระบบทางเดินอาหารและทำให้คุณนั้นป่ ว ย ง่าย อาจจะทำให้ ป อ ดของคุณไม่ดี รวมไปถึงส า ย ต า นอ กจากนี้รวมถึงแร่ธาตุชนิดต่างๆที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากก า รระเหยของน้ำ ซึ่งหากมากเกินขีดจำกัดความต้องการของร่างกาย ก็อาจจะส่ ง ผ ลต่อร่างกายและสุ ข ภ า พของคุณได้มากเลยทีเดียว

วิ ธีการล้างกระติกน้ำร้อน

1 ให้คุณเติมน้ำส ะ อ า ดลงไปในกระติกน้ำร้อน ต ามปริมาณที่พอ ดีกับค ร า บตะกรัน หลังจากนั้นก็เทน้ำส้มสายชูลงไปประมาณ 6 ช้อนโต๊ะ แล้วผสมเข้าด้วยกัน แล้วก็ทำการเ สี ยบปลั๊กกระติกน้ำร้อนให้ ไฟกระติกน้ำร้อนทำงานเป็นปกติ เมื่อน้ำเดือ ดที่อุณหภูมิสูงขึ้นก็ให้ถอ ดปลั๊กออ ก ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่ ว โ ม ง หรือข้ามคืนก็ได้ ตื่นเช้ามาจะเห็นเลยว่ามีค ร า บตะกรันหลุดออ ก

2 เมื่อคุณรู้อ ย่ า ง นี้แล้ว ควรที่จะรีบเปลี่ยนพ ฤ ติ ก ร ร มในการใช้กาน้ำร้อน และเปลี่ยนความเ ชื่ อ ผิ ดๆ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไร การต้มกาน้ำร้อนให้ส ะ อ า ดและป ล อ ด ภั ยจริงๆแล้วคุณควรที่จะทำความส ะ อ า ดบ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้ เพื่อความป ล อ ด ภั ย ของคนในครอบครัวและตัวคุณเอง

ที่มา 108archeepparuay